dnes je 19.6.2024

Input:

č. 1141/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby

č. 1141/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby
k § 72 odst. 3 soudního řádu správního
k § 104b odst. 1 občanského soudního řádu
Není přípustné, aby nesprávný procesní postup soudu šel k tíži účastníka řízení. Pokud se správní žalobou podanou nesprávně u okresního soudu tento soud nenaložil v souladu s § 104b odst. 1 o. s. ř., nýbrž procesně zcela vadně vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Praze, nelze z takového postupu dovozovat ztrátu lhůty pro podání správní žaloby, pokud byla žaloba k okresnímu soudu podána včas.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2007, čj. 3 As 71/2006-90)
Věc: Katarína K. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím Městského úřadu Říčany byla žalobkyně uznána vinnou ze spáchání přestupku na úseku práce a sociálních věcí podle § 28 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a byla jí uložena pokuta ve výši 10 000 Kč a povinnost uhradit náklady přestupkového řízení.
Žalovaný dne 15. 12. 2004 odvolání žalobkyně proti výše uvedenému rozhodnutí Městského úřadu Říčany zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného i proti rozhodnutí správního I. stupně podala žalobkyně dne 28. 1. 2005 žalobu k Okresnímu soudu Praha-východ. Usnesením ze dne 27. 10. 2005 vyslovil tento soud svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze.
Městský soud v Praze dne 6. 6. 2006 žalobu proti rozhodnutí žalovaného odmítl jako opožděně podanou. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobkyně pochybila, pokud se domáhala ochrany svých práv u Okresního soudu Praha-východ, neboť věcně příslušným soudem v řízení o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy je podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. krajský soud. Žaloba podaná u věcně nepříslušného soudu proto neznamená stavění běhu lhůt. Výjimkou je postup soudu podle § 72 odst. 3 s. ř. s., kdy soud rozhodující v občanském soudním řízení zastaví řízení proto, že jde o věc, v níž měla být podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, a poučí účastníka o možnosti podat správní žalobu do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. Pouze v takovém případě platí, že žaloba byla podána dne, kdy došla soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení. V souzené věci však obecný soud pochybil, když usnesením ze dne 27. 10. 2005 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Městskému soudu v Praze. Místní nepříslušnost však může vyslovit jen soud, jenž je jinak věcně příslušný, a toliko není místně příslušný. V daném případě však nebyl soud rozhodující v občanském soudním řízení, tedy Okresní soud Praha-východ, věcně příslušným k posouzení žaloby žalobkyně, domáhající se zrušení správního rozhodnutí, neboť mu není svěřena pravomoc rozhodovat o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy. Okresní soud Praha-východ měl tedy správně v souladu s § 72 odst. 3 s. ř. s. řízení zastavit a žalobkyni poučit o možnosti podání správní žaloby ve lhůtě jednoho měsíce od zastavení řízení. Žalobkyně pak podle soudu pochybila, když proti nesprávnému usnesení
Nahrávám...
Nahrávám...