dnes je 7.10.2022

Input:

č. 1229/2007 Sb. NSS; Pobyt cizinců: stanovení doby vycestování; Správní řízení: dodatečná změna lhůty ke splnění povinnosti

č. 1229/2007 Sb. NSS
Pobyt cizinců: stanovení doby vycestování
Správní řízení: dodatečná změna lhůty ke splnění povinnosti
k § 68 odst. 2 a § 101 písm. c) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 217/2002 Sb. a č. 428/2005 Sb.
Ustanovení § 101 písm. c) správního řádu z roku 2004 umožňuje správnímu orgánu novým rozhodnutím z vážných důvodů dodatečně stanovit nebo změnit lhůtu ke splnění povinnosti, stanoví-li tuto možnost zákon. Toto ustanovení tak slouží zejména k odstranění tvrdosti původního rozhodnutí a umožňuje dodatečně změnit lhůtu ke splnění povinnosti. Bezprostředně tak souvisí s § 68 odst. 2 správního řádu, podle kterého výroková část rozhodnutí obsahuje mimo jiné lhůtu ke splnění povinnosti, která se rozhodnutím ukládá, popřípadě též jiné údaje potřebné k řádnému splnění této povinnosti. Takovým novým rozhodnutím o změně lhůty k vycestování nemění a ani nemůže měnit obsah výrokové části rozhodnutí, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území České republiky. Tyto výroky původního rozhodnutí, proti nimž měl žalobce právo podat odvolání ve správním řízení i žalobu ve správním soudnictví, nabyly právní moci a vydáním nového rozhodnutí o změně lhůty k vycestování nejsou dotčeny.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2007, čj. 11 Ca 294/2006-30)
Věc: N. T. (Vietnamská socialistická republika) proti Policii České republiky o stanovení doby vycestování.

Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, oddělení Frýdek-Místek, dne 2. 7. 2004 žalobci uložila správní vyhoštění s dobou platnosti na pět let od právní moci rozhodnutí. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že žalobce vstoupil dne 14. 3. 2003 na území České republiky ilegálně, mimo mezinárodně uznávaný hraniční přechod, bez platného víza a platného cestovního dokladu. Podle § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. mu byla stanovena doba k vycestování z území ČR do 15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti, jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu.
Proti uvedenému rozhodnutí žalobce podal odvolání, které žalovaná dne 20. 9. 2004 zamítla a původní rozhodnutí potvrdila.
Rozhodnutím ze dne 12. 5. 2006 správní orgán I. stupně žalobci mimo jiné stanovil novou dobu k vycestování z území České republiky do 9. 7. 2006 [podle § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. a § 101 písm. c) správního řádu).
I proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaná dne 25. 8. 2006 zamítla, a rozhodnutí potvrdila zejména s odůvodněním, že nová doba k vycestování byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v důsledku pravomocného ukončení azylového řízení žalobce se stala výroková část rozhodnutí o správním vyhoštění nevykonatelná a právně nevynutitelná.
Žalobce v žalobě k Městskému soudu v Praze, obdobně jako v odvolání, především
Nahrávám...
Nahrávám...