dnes je 4.2.2023

Input:

č. 1462/2008 Sb. NSS; Opatření obecné povahy: námitky; schvalování a přezkum územního plánu

č. 1462/2008 Sb. NSS
Opatření obecné povahy: námitky; schvalování a přezkum územního plánu
k § 173 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. Opatření obecné povahy je účinné teprve po jeho platném vyhlášení (§ 173 odst. 1 správního řádu). Pokud však bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu včetně dne vyvěšení a dne, kdy bylo sňato, předepsaných 15 dnů, jedná se o vyvěšení řádné. Smyslem a účelem této publikace je totiž jednak poskytnutí informace, že vůbec takový akt byl vydán a že bude mít právní účinky, jednak možnost veřejnosti seznámit se s jeho obsahem.
II. Úprava obsažená v § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozlišuje dva různé prostředky, kterými lze proti návrhu územního plánu brojit: námitky a připomínky. Zatímco námitky může vznést pouze taxativně vymezený subjekt, který musí být tímto návrhem dotčen, uplatnit připomínky může každý. Pojem „dotčenosti“ (§ 52 odst. 2) je však nutno vykládat šířeji nežli jen tak, že může být naplněn pouze u vlastníků pozemků či staveb, na které přímo dopadá změna územního plánu. „Mezující soused“ má právo uplatnit námitky vždy; „nemezující soused“ výjimečně, a to v závislosti na okolnostech konkrétní věci.
III. Nejvyšší správní soud se při hodnocení zákonnosti změny územního plánu řídí zásadami proporcionality a zdrženlivosti a podle okolností konkrétní věci může zrušit i jen její část, pokud charakter napadeného aktu takovéto rozdělení umožňuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, čj. 2 Ao 2/2007-73)
Prejudikatura: srov. č. 740/2006 Sb. NSS, č. 968/2006 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 43/2000 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 19/99), č. 79/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 609/04); Boh. A 14314/38 a Boh. A 9764/32.
Věc:  a) Spolek J. a b) Jana M. proti Obci Jistebnice o zrušení opatření obecné povahy.

Usnesením ze dne 31. 3. 2005 zastupitelstvo odpůrce rozhodlo o pořízení změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Jistebnice. Navrhovatel a) podal dne 29. 6. 2006 podnět k posouzení vlivu změny územního plánu na životní prostředí (SEA). Krajský úřad Jihočeského kraje v závěru zjišťovacího řízení ze dne 9. 8. 2006 uvedl, že předmětnou změnu není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Usnesením ze dne 7. 9. 2006 zastupitelstvo odpůrce schválilo zadání předmětné změny územního plánu. Na veřejném projednání návrhu předmětné změny územního plánu na Městském úřadu v Táboře, konaném dne 16. 7. 2007, uplatnili oba navrhovatelé námitky (zaprotokolované však jako připomínky), které nebyly akceptovány. Tyto připomínky byly podány rovněž písemně dne 27. 6. 2007. Usnesením zastupitelstva odpůrce ze dne 31. 7. 2007 bylo schváleno opatření obecné povahy - změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Jistebnice. Toto rozhodnutí bylo následně oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena dne 2. 8. 2007 a sňata dne 16. 8. 2007.
Navrhovatelé a) a b) se domáhali zrušení tohoto opatření obecné povahy. Nejvyšší správní soud obě věci spojil ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že
Nahrávám...
Nahrávám...