dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1465/2008 Sb. NSS; Správní řízení: vyloučení úřední osoby

č. 1465/2008 Sb. NSS
Správní řízení: vyloučení úřední osoby
k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Důvodem pro vyloučení úřední osoby podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, není pouhá skutečnost, že tato osoba, jako pracovník městského či krajského úřadu, rozhoduje ve věci přestupku, z něhož je obviněn zastupitel příslušného města či kraje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2007, čj. 2 As 29/2007-74)
Prejudikatura: srov. č. 503/2005 Sb. NSS a č. 775/2006 Sb. NSS.
Věc: JUDr. Tomeš V. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 25.3. 2006 prováděla hlídka městské policie kontrolu dopravní situace v ulici Růžová v Jindřichově Hradci. Zde byl před vjezdem do domu čp. 27/11 zaparkován osobní automobil zn. Opel Omega u okraje chodníku, kde platí vodorovná dopravní značka č. V 12c (zákaz zastavení). Na automobil byla tak nainstalována „botička“ a byla pořízena fotodokumentace.
Dne 27. 3. 2006 žalobce telefonicky požádal o sejmutí „botičky“ z automobilu. Hlídka městské policie mu sdělila, že porušil § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), čímž naplnil skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. 6. 2006.
Městský úřad v Jindřichově Hradci rozhodl o přestupku nejprve v příkazním řízení a žalobci uložil pokutu ve výši 1000 Kč. Proti tomu žalobce podal odpor (3. 7. 2006). Příkaz byl zrušen a v řízení se pokračovalo.
V odporu žalobce uplatnil námitku podjatosti. Tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec o ní rozhodl usnesením ze dne 12. 7. 2006 tak, že úřední osoba Ing. Milan K. není z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené proti žalobci vyloučena. Pouhá existence vztahu úředník města a zastupitel města nepostačuje pro závěr o podjatosti. Proti usnesení podal žalobce odvolání. Toto bylo rozhodnutím ze dne 24. 11. 2006 zamítnuto.
Rozhodnutím Městského úřadu Jindřichův Hradec ze dne 20. 11. 2006 byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a byla mu uložena pokuta ve výši 1000 Kč. Proti rozhodnutí se žalobce odvolal. Žalovaný o odvolání rozhodl 15. 2. 2007. Žalobce porušil § 4 písm. b) a c) a § 27 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, čímž naplnil skutkovou podstatu přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích [§ 22 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, ve znění účinném do 30. 6. 2006].
Žalobu proti rozhodnutí žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 10. 5. 2007 zamítl.
Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu. Uplatnil důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Krajský soud posuzoval věc pouze po formální stránce a nezabýval se tím, zda rekonstrukcí ulice nedošlo ke změně dopravní situace, která by stávající značení křižovatky učinila bezpředmětným. Soud dále pouze konstatoval, že o námitce podjatosti bylo rozhodnuto, aniž se zabýval námitkou stěžovatele, že ve věci rozhodovali vyloučení pracovníci.
Nahrávám...
Nahrávám...