dnes je 27.11.2022

Input:

č. 1495/2008 Sb. NSS; Správní řízení: disciplinární řízení vedené Českou lékařskou komorou

č. 1495/2008 Sb. NSS
Správní řízení: disciplinární řízení vedené Českou lékařskou komorou
k § 180 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Disciplinární řízení vedené Českou lékařskou komorou je správním řízením ve smyslu § 180 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2007, čj. 22 Ca 501/2006-35)
Věc: MUDr. Jaroslav T. proti České lékařské komoře o podmíněné vyloučení z České lékařské komory.

Proti žalobci bylo vedeno disciplinární řízení před Čestnou radou okresního sdružení České lékařské komory ve Zdaru nad Sázavou. Toto řízení bylo ukončeno rozhodnutím ze dne 18. 1. 2006.
Dne 7. dubna 2006 rozhodla žalovaná o zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně a o zahájení disciplinárního řízení před žalovanou [podle § 14 odst. 1 písm. c) disciplinárního řádu žalované (dále jen „disciplinární řád“), účinného od 1. ledna 2001]. Toto rozhodnutí bylo poznamenáno v Zápise ze zasedání žalované, žalobci však oznámeno nebylo a ani nebylo zaznamenáno do disciplinárního spisu. Žalovaná poté rozhodnutím ze dne 9. 9. 2006 žalobce uznala vinným z disciplinárního provinění proti své povinnosti vykonávat lékařské povolání odborně, v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony, stavovskými předpisy a závaznými stanovisky žalované. Uvedeného provinění se žalobce dopustil tak, že jako odpovědná osoba akciové společnosti N. nařídil v březnu 2004 u pěti pacientů provést implantaci endoprotéz typu ANA NOVA. U těchto endoprotéz nebylo v době jejich implantace vydáno prohlášení o shodě jejich vlastností s technickými požadavky stanovenými obecně závaznými právními předpisy ani ujištění o vydání tohoto prohlášení, čímž byl porušen § 4 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 4 písm. d) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických potřebách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických potřebách“). Za toto disciplinární provinění bylo žalobci uloženo disciplinární opatření podmíněného vyloučení z České lékařské komory se zkušební dobou v trvání dvou let.
Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě se žalobce domáhal přezkoumání tohoto rozhodnutí žalované. Namítal nicotnost napadeného rozhodnutí z důvodu nekompetentnosti žalované ve věci rozhodnout. Uvedl, že řízení trpí vadami, neboť žalovaná vedla proti žalobci tři disciplinární řízení pro tentýž skutek. Poukázal na to, že daný skutek byl projednán správním orgánem I. stupně a toto řízení skončilo pravomocným rozhodnutím ze dne 18. 1. 2006, které ve vztahu k napadenému rozhodnutí vytvořilo překážku věci rozhodnuté. Žalobce též namítal, že implantace endoprotéz typu ANA NOVA nepředstavovala porušení povinnosti vykonávat své povolání odborně, v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony, jak to lékařům ukládá § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 220/1991 Sb.“).
Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 18. 1. 2006 bylo zrušeno rozhodnutím žalované ze dne 7. 4. 2006, které je uvedeno v zápisu z jejího jednání. Rozhodnutí o zrušení
Nahrávám...
Nahrávám...