dnes je 7.10.2022

Input:

č. 1578/2008 Sb. NSS; Správní řízení: náležitosti odvolání; lhůta k provedení úkonu

č. 1578/2008 Sb. NSS
Správní řízení: náležitosti odvolání; lhůta k provedení úkonu
k § 37 odst. 3, § 39, § 82 odst. 2 a § 93 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Neobsahuje-li odvolání odvolací námitky a odvolatel v odvolání požádá o stanovení lhůty k doplnění odvolání, je správní orgán povinen takovou lhůtu stanovit postupem podle § 37 odst. 3 za použití § 93 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Na nezákonnost postupu odvolacího orgánu, který bez znalosti odvolacích námitek rozhodne meritorně o odvolání, nemá vliv délka časového úseku od podání odvolání do vydání rozhodnutí o odvolání.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 14. 2. 2008, čj. 54 Ca 1/2008-30)
Věc:  Pavel K. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o uložení pokuty.

Dne 6. 1. 2007 se žalobce, který řídil lesní vyvážecí soupravu, střetl v mírné pravotočivé zatáčce na silnici v obci Hnátnice s vozidlem Michala Š.
Městský úřad Ústí nad Orlicí zahájil proti žalobci dne 7. 3. 2007 řízení ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, když řídil lesní vyvážecí soupravu technicky nezpůsobilou provozu na pozemních komunikacích a nedostatečně osvětlenou. Při ústním jednání dne 29. 3. 2007 žalobce trval na tom, že byl osvětlen „nad poměry“. Svoje tvrzení dokládal dokumentací k lesní vyvážecí soupravě Rottne F9. Uvedl, že v protisměru přijížděla dvě osobní vozidla, která se blížila vysokou rychlostí středem komunikace, domnívá se, že tato vozidla se honila.
Správní orgán I. stupně rozhodnutím ze dne 4. 4. 2007 uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku shora popsaného, uložil mu pokutu a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 8 měsíců.
Proti rozhodnutí se žalobce odvolal k žalovanému. Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 6. 2007 rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Důvodem zrušení byl nedostatečně zjištěný skutkový stav věci v rozporu se zásadou spolehlivého a úplného zjištění zavinění dopravní nehody.
V průběhu dalšího správního řízení ustanovil správní orgán I. stupně znalce z oboru doprava, ekonomika, strojírenství se specializací na silniční dopravní nehody, který měl posoudit způsob a rychlost jízdy a technické předpoklady obou vozidel k zabránění nehody, dostatečnost osvětlení předmětného pracovního stroje, stanovit místo na komunikaci, kde došlo k tečnému střetu obou vozidel, a stanovit ostatní relevantní okolnosti. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že žalobce porušil zásady bezpečné jízdy tím, že provozoval nezpůsobilé a nesprávně osvětlené vozidlo na pozemních komunikacích. Osvětlení použitého vozidla žalobce nebylo v souladu s požadavky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Žalobce dále nedodržel podmínky provozu, neboť provozoval vozidlo za snížené viditelnosti a bez oranžového majáku. Přípisem ze dne 3. 9. 2007 správní orgán I.
Nahrávám...
Nahrávám...