dnes je 21.9.2023

Input:

č. 1633/2008 Sb. NSS; Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost

č. 1633/2008 Sb. NSS
Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost
k § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Za zjevně právně nepřípustnou [ § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z roku 2004] je možno považovat pouze takovou žádost, u níž je již na první pohled zřejmé, že jí nelze vyhovět. To především znamená, že tato nepřípustnost musí být patrná již ze samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2008, čj. 2 As 74/2007-55)
Prejudikatura: srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 877/06*).
Věc: Hlavní město Praha proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o vyznačení změny vlastníka motorového vozidla, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 4. 10. 2005 došlo na základě žádosti Technické správy komunikací hlavního města Prahy k odtažení motorového vozidla společností AUTOTYP, spol. s r. o. Poté převzal toto vozidlo žalobce a předal je na odstavnou plochu. V mezidobí bylo zjištěno, že provozovatelem předmětného vozidla byla Ing. Radka K., která je nabyla kupní smlouvou. Žalobce ji tedy vyzval, aby se přihlásila a nárokovala navrácení věci, která je jejím majetkem. Tato výzva se však žalobci vrátila, protože se jí nepodařilo doručit (adresátka se odstěhovala). Na základě toho žalobce dovodil, že na něj přešlo vlastnictví k předmětnému vozidlu na základě § 135 občanského zákoníku, a z toho důvodu požádal Městský úřad Tábor, odbor dopravy, o provedení změny vlastníka motorového vozidla a vystavení druhopisu technického průkazu.
Usnesením ze dne 25. 3. 2007 Městský úřad Tábor zastavil řízení o převodu vlastnictví předmětného automobilu na základě žádosti žalobce, neboť shledal, že se jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou [ § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu]. V odůvodnění rozhodnutí městský úřad uvedl, že změnu údajů v registru vozidel nelze provést, jelikož neexistuje právní titul osvědčující změnu vlastníka.
Odvolání žalobce proti uvedenému usnesení žalovaný dne 10. 7. 2007 zamítl. Vycházel přitom z § 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále též „zákon č. 56/2001 Sb.“), z něhož dovodil, že zápis v registru silničních vozidel neprokazuje, zda se vlastníkem vozidla nestala jiná osoba. Právo opustit věc je součástí vlastnického práva, nicméně samotné fyzické opuštění věci nemůže znamenat zánik vlastnictví, není-li výrazem takto projevené vůle. Tento úmysl není seznatelný ani z toho, že si vlastník nevyzvedl vozidlo, ačkoliv k tomu byl vyzván. Z čl. 11 Listiny základních práv a svobod totiž plyne povinnost respektovat ústavní ochranu vlastnictví, tj. i povinnost spolehlivě zjišťovat, zda vůle vlastníka skutečně směřuje k derelikci.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, kterou Krajský soud v Českých Budějovicích dne 1. 11. 2007 zamítl. Dospěl k závěru, že vlastník vozidla je známý, takže § 135 odst. 1 občanského zákoníku na tuto situaci aplikovat nelze. Povinností nálezce bylo vlastníka zjišťovat a teprve v případě, že by nebyl znám, vozidlo odevzdat obci. V tomto případě nicméně vlastník znám byl, a nebyl řádně vyrozuměn o možnosti vyzvednutí vozidla, takže vozidlo
Nahrávám...
Nahrávám...