dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1657/2008 Sb. NSS; Stavební řízení: účastenství v řízení; Správní řízení: účastenství v řízení

č. 1657/2008 Sb. NSS
Stavební řízení: účastenství v řízení
Správní řízení: účastenství v řízení
k § 28 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 59 odst. 1 písm. b) a § 139 písm. f) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 262/1992 Sb., č. 83/1998 Sb. a č. 422/2002 Sb.*)
Usnesení o tom, zda osoba tvrdící své účastenství účastníkem řízení je, či nikoli, není správní orgán povinen vydávat v případech, kdy není třeba provádět jakékoli právní hodnocení věci nad rámec prosté aplikace normy; o takový případ se jedná v situaci, kdy je toto účastenství expressis verbis řešeno přímo v zákoně. Stejně může postupovat i v případě, kdy pro posouzení této otázky není třeba provést skutková šetření. V ostatních případech je nutno vycházet z existence „pochybností“ (§ 28 odst. 1 věta první správního řádu z roku 2004) a musí být o tvrzeném účastenství vydáno usnesení.
Postup, kdy o tvrzeném účastenství nebude vydáno usnesení (a věc bude vyřešena toliko neformálním sdělením), je třeba omezit na zcela nesporné situace, a v hraničních případech postupovat cestou vydání usnesení ve smyslu § 28 odst. 1 věty druhé správního řádu z roku 2004, podrobeného instanční kontrole.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2008, čj. 2 As 8/2008-39)
Prejudikatura: srov. č. 1217/2007 Sb. NSS a č. 1236/2007 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným Ekoprogres Praha proti Magistrátu hlavního města Prahy o účastenství ve stavebním řízení, o kasačni stížnosti žalovaného.

Žalobce žádal u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1, aby byl zahrnut do okruhu účastníků řízení o povolení stavby v k. ú. Nové Město, protože je nájemcem budovy na sousedícím pozemku. Tuto jeho žádost stavební úřad neakceptoval, ovšem učinil tak pouhým neformálním sdělením ze dne 25. 9. 2006, a nikoli postupem podle § 28 odst. 1 správního řádu, tedy usnesením, proti němuž je přípustný opravný prostředek.
Obdobně neformálně vyřídil stavební úřad i odvolání, které žalobce proti sdělení ze dne 25. 9. 2006 podal, a to přípisem ze dne 18. 10. 2006.
Žalobce se proto domáhal, aby žalovaný, coby instančně nadřízený správní orgán, učinil opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu. Ten však usnesením podle § 80 odst. 6 správního řádu žádosti žalobce nevyhověl s poukazem na § 28 odst. 1 správního řádu, který rozhodování o účastenství formou usnesení předpokládá pouze v případech, kdy existují důvodné pochybnosti o tom, zda osoba tvrdící své účastenství skutečně účastníkem řízení je. Žalovaný však měl v přezkoumávaném případě zato, že takové pochybnosti v případě žalobce nenastaly, neboť nájemní vztah žalobce k nemovitosti sousedící s pozemky, na nichž má být realizována výstavba, nelze podřadit pod pojem „jiné právo“, použitý v § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona č. 50/1976 Sb. (dále jen „stavební zákon“), resp. § 139 písm. f) stavebního zákona. Jak žalovaný dodal, ustanovení § 59 odst. 4 stavebního zákona výslovně stanoví, že nájemci bytových a nebytových prostor nejsou účastníky stavebního řízení, což vychází z předpokladu, že práva nájemců bude ve stavebním řízení hájit
Nahrávám...
Nahrávám...