dnes je 2.12.2023

Input:

č. 1689/2008 Sb. NSS; Mezinárodní ochrana: lhůta pro opakovanou žádost o mezinárodní ochranu; Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost

č. 1689/2008 Sb. NSS
Mezinárodní ochrana: lhůta pro opakovanou žádost o mezinárodní ochranu
Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost
k § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění účinném do 27. 12. 2007*)
k § 45 odst. 3 a § 66 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Dvouletá lhůta stanovená v § 10 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, počíná běžet dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci mezinárodní ochrany, pokud byla proti rozhodnutí krajského soudu podána kasační stížnost.
II. I o žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané před uplynutím lhůty uvedené v § 10 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, musí Ministerstvo vnitra vydat rozhodnutí; nepromine-li lhůtu, řízení zastaví pro nepřípustnost žádosti (§45 odst. 3 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, čj. 2 Azs 17/2008-61)
Prejudikatura: č. 923/2006 Sb. NSS, č. 1046/2007 Sb. NSS, č. 165/2001 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 446/2000), č. 1381/2007 Sb. NSS, č. 1633/2008 Sb. NSS.
Věc:  Phung Huu S. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobci žalovaný oznámil, že jeho podání označené jako žádost o udělení mezinárodní ochrany nemůže být považováno za takovou žádost. Uvedl, že zákon o azylu jednoznačně upravuje nejen podobu a obsah žádosti o udělení mezinárodní ochrany, ale i způsob a místo jejího podání. Tyto náležitosti jeho podání nesplňovalo. Krom toho žalobce upozornil, že i kdyby chtěl podat žádost o udělení mezinárodní ochrany, mohl by tak učinit až po uplynutí dvou let od pravomocného ukončení předchozího řízení. V případě, že cizinec požádal o soudní přezkum správního rozhodnutí, považuje se za začátek této dvouleté lhůty den nabytí právní moci soudního rozhodnutí. Uvedená dvouletá lhůta v jeho případě doposud neuplynula.
Městský soud v Praze odmítl dne 25. 10. 2007 žalobu podanou proti oznámení žalovaného, přičemž konstatoval, že citovaný přípis není rozhodnutím správního orgánu a nelze jej přezkoumat ve správním soudnictví.
Proti uvedenému usnesení městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost; v ní zejména tvrdí, že soud jemu zaslanou písemnost nesprávně vyhodnotil tak, že ji nelze považovat za rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany. Uvedený přípis splňuje podmínku § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť jím bylo fakticky rozhodnuto o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany. Tím byl stěžovatel dotčen na svých právech. Argumentace městského soudu, že přípis nesplňuje náležitosti § 67 správního řádu, je nesprávná, neboť vady rozhodnutí (formální i obsahové) nemohou být důvodem pro to, aby je soud vyloučil z přezkumu. Skutečnost, že přípis žalovaného nebyl označen jako „rozhodnutí“, neznamená, že se jím soud nemůže s odkazem na kompetenční výluku § 70 písm. a) s. ř. s. zabývat. Opak by mohl vést k tomu, že se orgány státní správy mohou vyhnout soudnímu přezkumu svých rozhodnutí tak, že je vtělí do
Nahrávám...
Nahrávám...