dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1736/2008 Sb. NSS; Opatření obecné povahy: vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu

č. 1736/2008 Sb. NSS
Opatření obecné povahy: vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu
k § 20 odst. 1 a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 25, § 26 odst. 1 a § 172 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2008, čj. 8 Ao 1/2008-102)
Věc: Společnost s ručením omezeným Farma Solany proti Obci Děčany o zrušení části opatření obecné povahy.

Usnesením ze dne 19. 2. 2008 zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí územního plánu Obce Děčany.
Navrhovatel se domáhal zrušení tohoto opatření obecné povahy v části obsahující slovní spojení: „na ploše východně od Solan je přípustné pouze využití v souladu s kolaudačním rozhodnutím ... ze dne 29. 6. 1987, ve kterém je tento areál určen pro chov dojnic“. Namítal, že v řízení o územním plánu nebyl dodržen zákonem stanovený postup. Nedošlo k řádnému vyrozumění o opakovaném veřejném projednání, příp. nebyla dodržena lhůta pro oznámení doby a místa jeho konání. Poukazuje na to, že dodržení zákonného postupu by měl prokázat odpůrce. Pokud by byl navrhovatel v dalším veřejném projednání vyrozuměn, bezesporu by uplatnil námitky. Uvedl, že územním plánem, který stanoví nemožnost využití areálu bývalého JZD Děčany k realizaci odchovny selat a výkrmny prasat, i když s takovým záměrem odpůrce vyslovil souhlas ve vyjádření ze dne 18. 2. 1997, došlo k zásahu do vlastnického práva navrhovatele.
Odpůrce ve vyjádření uvedl, že tvrzení navrhovatele o údajném neoznámení veřejného projednání dne 5. 2. 2008 se nezakládá na pravdě. Navrhovatel netvrdil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly pravdivosti tohoto tvrzení (např., že v rozhodné době sledoval příslušné úřední desky a oznámení na nich neviselo). Veřejné projednání bylo oznámeno tak, jak požaduje zákon. Místo a čas opakovaného veřejného projednání bylo vyvěšeno řádně a včas na úřední desce obce, jakož i na vývěsce v Solanech. Obec nemůže nést odpovědnost za to, že navrhovatel úřední desky nesledoval a na veřejné projednání se nedostavil.
Nejvyšší správní soud opatření obecné povahy v napadené části zrušil.
Z odůvodnění:
III.
(...) Z předložených spisů, vyjádření odpůrce, z vyžádané zprávy Městského úřadu v Lovosicích (se záznamem poskytnutým informatikem), jakož i z nahlédnutí do webových stránek Obecního úřadu v Děčanech a Městského úřadu v Lovosicích (www.obecni-urad.net/decany, www.meulovo.cz - zde v rozsahu v současné době přístupném) vyplývá:
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Děčan svolaného na den 5. 2. 2008, ve které bylo i uvedeno, že od 3. 1. 2008 po dobu 30 dnů je návrh územního plánu k nahlédnutí u Městského Úřadu v Lovosicích, odboru regionálního rozvoje, a u Obecního úřadu v Děčanech, byla vyvěšena na úřední desce tohoto městského úřadu dne 20. 12. 2007 a sňata dne 7. 1. 2008. Zároveň byla zveřejněna na webových stránkách téhož úřadu dne 20.
Nahrávám...
Nahrávám...