dnes je 2.12.2023

Input:

č. 1787/2009 Sb. NSS; Stavební řízení: námitky; účastenství v řízení

č. 1787/2009 Sb. NSS
Stavební řízení: námitky; účastenství v řízení
k § 114 a § 192 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 27 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Námitky uplatněné účastníky v řízeních dle stavebního zákona (§ 114 stavebního zákona z roku 2006) mají dvojí povahu, jednak se v nich tvrdí skutečnosti, které zakládají dané osobě postavení účastníka řízení, jednak představují věcné výtky směřované proti záměru. Stavební úřad je povinen posoudit uplatněné námitky nejprve z toho pohledu, zda zakládají účastenství v řízení (§ 192 téhož zákona a § 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004). Teprve pokud je odpověď na tuto otázku kladná, projedná věcné námitky proti záměru. Oba okruhy námitek přitom mohou být po obsahové stránce shodné.
II. Podmínkou účastenství v řízení není vyhovění věcným námitkám uplatněným účastníkem. Pro úspěšnost námitky vztahující se k účastenství postačuje potence dotčení práva (§ 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2008, čj. 1 As 80/2008-68)
Prejudikatura: č. 162/2004 Sb. NSS, č. 1602/2008 Sb. NSS a č. 1641/2008 Sb. NSS.
Věc: Jiří S. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, za účasti společnosti s ručením omezeným HORNBACH Immobilien HK, o povolení stavby, o kasační stížnosti žalovaného.

Stavba obchodního centra Olomouc -Rolsberská byla prováděna na základě pravomocného stavebního povolení. Ovšem pokud jde o zakrytí venkovní manipulační a distribuční plochy, odchýlila se společnost s ručením omezeným HORNBACH Immobilien HK (stavebník) od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Z toho důvodu bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, zároveň stavebník dne 14. 5. 2007 požádal o dodatečné povolení stavby. Magistrát města Olomouce vydal dne 29. 5. 2007 rozhodnutí, kterým tuto změnu oproti původní stavební dokumentaci dodatečně povolil. Řízení o odstranění stavby bylo následně zastaveno.
Dne 25. 7. 2007 podal žalobce proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně odvolání, které však žalovaný zamítl a rozhodnutí orgánu I. stupně potvrdil. Žalobce dle žalovaného nebyl a ani nemůže být účastníkem řízení o dodatečné povolení stavby.
Žalobce rozhodnutí žalovaného napadl žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který rozsudkem ze dne 29. 5. 2008 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soud žalovanému vytknul, že se řádně nevypořádal s tvrzením žalobce, že může být změnou stavby dotčen na svém právu (vlastnickém právu) ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. Pokud žalobce namítal, že změnou stavby dojde k zastínění výhledu z jeho nemovitosti na historické centrum města, jedná se o námitku, která je dle stavebního zákona v působnosti stavebního úřadu a může o ní rozhodnout. Žalovaný však k tomuto tvrzení žalobce uvedl pouze tolik, že se jedná o občanskoprávní námitku a odkázal ho na soud v občanském soudním řízení. Taktéž vyřízení námitky žalobce týkající se nárůstu hluku poukazem na skutečnost, že otázka zasažení hlukem byla předmětem územního řízení, a žalovaný k ní proto nemůže přihlédnout, je nedostatečná. V projektové dokumentaci předložené v územním řízení totiž nebylo
Nahrávám...
Nahrávám...