dnes je 2.12.2023

Input:

č. 1933/2009 Sb. NSS; Kompetenční spory: rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření

č. 1933/2009 Sb. NSS
Kompetenční spory: rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření
k § 76 odst. 2 a § 235a občanského soudního řádu
Rozhodnout o návrhu na předběžné opatření (zde: katastrálnímu úřadu se ukládá zdržet se provedení záznamu v katastru nemovitostí) je v pravomoci soudu a nikoli správního orgánu, je-li dána pravomoc soudu rozhodnout také ve věci samé (zde: o žalobě pro zmatečnost).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2008, čj. Konf 41/2008-12)
Věc: Spor o pravomoc mezi Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Praze a Obvodním soudem pro Prahu 8, za účasti: 1) Renaty V., 2) Václava V., 3) společnosti Freen Trading B. V., 4) společnosti s ručením omezeným FORTE, ve věci návrhu na vydání předběžného opatření.

Návrhem doručeným zvláštnímu senátu se Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci žaloby vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 308/2007 týkající se vydání předběžného opatření.
Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 27. 3. 2007, čj. E 754/2001-289, udělil příklep vydražiteli, účastníkovi 4). Toto usnesení, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2007, předložil účastník 4) spolu s dalšími přílohami dne 30. 7. 2007 Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálnímu pracovišti Praha, který provedl zápis do katastru nemovitostí. Účastník 4) se stal vlastníkem vydražených nemovitostí dnem právní moci usnesení obvodního soudu o příklepu ze dne 27. 3. 2007, tedy 17. 4. 2007.
Dne 20. 9. 2007 podali účastníci 1) a 2) u Obvodního soudu pro Prahu 8 „žalobu pro zmatečnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2007, čj. 14 Co 106/2007-283, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 30. 1. 2007, čj. 1 E 754/2001-261, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27. 3. 2007, čj. 1 E 754/2001-289, s návrhem na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí a na vydání předběžného opatření dle § 76 odst. 2 o. s.ř.“
Obvodní soud usnesením ze dne 27. 9. 2007, čj. 13 C 308/2007-28, řízení o návrhu účastníků 1) a 2) na vydání předběžného opatření zastavil a věc postoupil Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze (navrhovateli).
Navrhovatel podal dne 10. 7. 2008 návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb. s tím, aby zvláštní senát rozhodl, zda je k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření příslušný soud nebo navrhovatel.
Zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 308/2008, o návrhu na vydání předběžného opatření, je soud. Zvláštní senát současně rozhodl o tom, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27. 9. 2007, čj. 13 C 308/2007-28, se zrušuje.
Z odůvodnění:
S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle
Nahrávám...
Nahrávám...