dnes je 4.6.2023

Input:

č. 2040/2010 Sb. NSS; Správní řízení: účastenství v řízení o změně rozhodnutí o udělení licence podle energetického zákona

č. 2040/2010 Sb. NSS
Správní řízení: účastenství v řízení o změně rozhodnutí o udělení licence podle energetického zákona
k § 27 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, vydané ve správním řízení o změně rozhodnutí o udělení licence k podnikání v oblasti plynárenství podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, která se týká výlučně podmínek pro provozování plynárenského zařízení podnikatelským způsobem, se nikterak nedotýká práv a povinností vlastníka pozemku, který sousedí s pozemkem, na němž je plynárenské zařízení vybudováno a dosud provozováno. Vlastníku sousedního pozemku tak nesvědčí postavení účastníka správního řízení ani podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004, ani podle § 27 odst. 2 téhož zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 2. 2008, čj. 30 Ca 292/2007-41)*)
Věc: Ing. Petr P. proti Energetickému regulačnímu úřadu o účastenství ve správním řízení.

Před žalovaným bylo vedeno řízení o žádosti společnosti OKD, DPB, a. s., o změnu rozhodnutí o udělení licence s předmětem podnikání „výroba plynu“. Změna se týkala upřesnění místa a počtu jednotlivých těžebních sond v příslušných dobývacích prostorech, zapisovaných do seznamu provozoven pro tuto licenci. Žalobce se u žalovaného domáhal práva být účastníkem tohoto řízení.
Žalovaný rozhodnutím vydaným v I. stupni dne 6. 6. 2007 rozhodl tak, že žalobce účastníkem daného správního řízení není, neboť práva, k jejichž porušení či ohrožení by mělo podle tvrzení žalobce dojít, nemohou být změnou rozhodnutí o udělení licence přímo dotčena.
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, který žalovaný (předseda Energetického regulačního úřadu) rozhodnutím ze dne 20. 8. 2007 zamítl. V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí o udělení licence, a stejně tak rozhodnutí o jeho změně, je svojí povahou rozhodnutím o udělení podnikatelského oprávnění. Před vydáním tohoto rozhodnutí žalovaný zkoumá v rozsahu a způsobem, který vyplývá z vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, mimo jiné i technické předpoklady pro udělení tohoto oprávnění. Jak vyplývá z § 9 písm. a) citované vyhlášky, předpoklad „nezávadnosti“ provozu určitého plynového zařízení vůči okolí zprostředkovává žalovanému kolaudační rozhodnutí na toto zařízení. Jestliže žalobce tvrdí, že provoz určitého plynového zařízení bude mít negativní vlivy na okolní prostředí, nepřímo tím napadá pravomocné kolaudační rozhodnutí, kterým byl provoz takového zařízení jako bezpečný, zdravotně nezávadný a svoje okolí neohrožující stavebním úřadem povolen. V tomto konkrétním případě bylo užívání stavby povoleno kolaudačním rozhodnutím vydaným odborem regionálního rozvoje a stavebního úřadu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí dne 20. 5. 2005. Předpoklad nezávadnosti působení provozu energetického zařízení byl navíc vyjádřen v pravomocném stavebním povolení ze dne 12. 1. 2004. Pokud by žalovaný na argumentaci
Nahrávám...
Nahrávám...