dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2041/2010 Sb. NSS; Správní řízení: podání v elektronické formě

č. 2041/2010 Sb. NSS
Správní řízení: podání v elektronické formě
k § 37 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě - internetu - bez zaručeného elektronického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je úkonem způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnů) některou z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, čj. 9 As 90/2008-70)
Prejudikatura: srov. č. 1142/2007 Sb. NSS; nález č. 89/2006 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 319/05).
Věc: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu proti Ministerstvu kultury o právo na informace, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobkyně zaslala Ministerstvu kultury dne 24. 2. 2006 připiš, kterým podala rozklad proti fiktivnímu rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informace žádané dopisem ze dne 7. 2. 2006. Žalobkyně tento připiš odeslala e-mailovou poštou dne 24. 2. 2006 ve 12:40 hodin na adresu posta@mkcr.cz.
Žalobkyně následně podala u Městského soudu v Praze žalobu proti fiktivnímu zamítavému rozhodnutí žalovaného o jejím rozkladu. Městský soud žalobu usnesením z 26. 5. 2008 odmítl. Uvedl, že odvolání žalobkyně učiněné v elektronické podobě nebylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Městský soud poukázal na § 37 odst. 4 správního řádu, dle kterého je podání možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Dle městského soudu jsou ve větě prvé citovaného ustanovení správního řádu stanoveny formy, jakými je možno podání jako úkon směřující vůči správnímu orgánu učinit. Jednou z možných forem je elektronická podoba podání podepsaného zaručeným elektronickým podpisem. Podáním, které lze považovat za úkon směřující vůči správnímu orgánu (§ 37 odst. 1 správního řádu), může být podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu pouze tehdy, je-li toto podání do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným ve větě první § 37 odst. 4 správního řádu. V opačném případě je třeba věc posoudit, jako by toto podání vůbec nebylo učiněno. Lhůta 5 dnů stanovená v § 37 odst. 4 správního řádu pro potvrzení, případně doplnění podání, je procesní lhůta stanovená přímo zákonem, která dává možnost při dodržení podmínek v zákoně stanovených učinit podání i pomocí jiných technických prostředků než v zákoně stanovených. Zaručený elektronický podpis není obsahovou náležitostí podání ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu, kterou pomůže správní orgán podateli odstranit nebo ho vyzve k jejímu odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu podle § 37 odst. 3 správního řádu. Žalobkyně tedy nepodala rozklad
Nahrávám...
Nahrávám...