dnes je 3.2.2023

Input:

č. 207/2004 Sb. NSS; Právo na informace: obsah výroku fiktivního rozhodnutí

č. 207/2004 Sb. NSS
Právo na informace: obsah výroku fiktivního rozhodnutí
k § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obsahem výroku fiktivního rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zamítnutí rozkladu a potvrzení napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně o odmítnutí poskytnutí informace.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2003, čj. 6 A 25/2000-40)
Věc: Občanské sdružení E. v B. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o poskytnutí informace.

Žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze dne 18. 4. 2000 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu, kterým ministr zamítl rozklad podaný žalobcem proti rozhodnutí žalovaného v I. stupni ze dne 18. 2. 2000, a to v důsledku fikce stanovené v § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „zákon“), a tím i napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutím vydaným v I. stupni přitom byla posouzena žalobcova žádost ze dne 18. 1. 2000 o poskytnutí informací podle citovaného zákona, jíž se žalobce domáhal poskytnutí kopie materiálu „Dopady vysílání Rádia Svobodná Evropa na zahraniční obchod České republiky s Íránem a Irákem - současný stav“, tak, že požadované informace nelze poskytnout s ohledem na ustanovení § 7 zákona, neboť se jedná o utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla podle ustanovení § 132 s. ř. s, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodne odvolací orgán o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Podle pátého odstavce tohoto ustanovení lze proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odst. 4 platí pro rozklad obdobně. Podle šestého odstavce je rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
V daném případě se uplatnila fikce zamítavého vyřízení podaného rozkladu ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 5 zákona. Za den doručení tohoto zamítavého rozhodnutí je třeba považovat den 16. 3. 2000. Žaloba tak byla podána včas (§ 250b odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném ke dni podání žaloby, § 130 odst. 1 s. ř. s.).
Ze správního spisu vyplynulo, že podle žalobcových tvrzení obsažených v rozkladu nebylo o odepření poskytnutí informace vydáno správní rozhodnutí, resp. že dopis žalovaného ze dne 18. 2. 2000 nemá zákonem požadované náležitosti, zejména odůvodnění a poučení o právu podat opravný prostředek. Žalovaný ve vyjádření k žalobě připustil, že postup ministerstva trpí jistými procesními pochybeními, která však podle jeho názoru neměla vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, neboť ani formálně bezvadné řízení by vzhledem k
Nahrávám...
Nahrávám...