dnes je 5.3.2024

Input:

č. 2082/2010 Sb. NSS; Řízení před soudem: podmínky řízení; postoupení věci příslušnému orgánu

č. 2082/2010 Sb. NSS
Řízení před soudem: podmínky řízení; postoupení věci příslušnému orgánu
k § 46 odst. 1 písm. a) a odst. 5 soudního řádu správního
k § 104 odst. 1 občanského soudního řádu
Zjistí-li soud rozhodující ve správním soudnictví, že v projednávané věci není dána pravomoc soudů (resp. že soudnímu řízení má předcházet řízení před jiným orgánem) a namístě není ani postup podle § 46 odst. 5 s. ř. s., návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne pro neodstranitelný nedostatek jedné z podmínek řízení a věc za přiměřeného použití § 104 odst. 1 věty druhé o. s. ř. postoupí příslušnému orgánu.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2007, čj. Nad 39/200&16)
Prejudikatura: č. 791/2006 Sb. NSS a č. 1048/2007 Sb. NSS.
Věc: Miroslav N. proti České správě sociálního zabezpečení o úpravu výše srážek ze starobního důchodu.

Návrhem ze dne 14. 8. 2006 se navrhovatel, který se označil za žalobce a za žalovaného označil Českou správu sociálního zabezpečení, u Obvodního soudu pro Prahu 5 domáhal, aby soud nařídil žalované snížit výši srážek ze starobního důchodu prováděných na základě exekučního příkazu Finančního úřadu v Roudnici nad Labem ze dne 30. 1. 2006 žalovanou jako plátcem důchodu navrhovatele. Exekučním příkazem se vymáhal vykonatelný nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob za různá zdaňovací období v celkové výši 22 126 Kč na základě výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 20. 8. 2001. Srážky z důchodu požadoval navrhovatel snížit z 3 446 Kč měsíčně na 1 000 Kč měsíčně. Svůj návrh odůvodnil tím, že jeho starobní důchod ve výši 7 911 Kč je jediným jeho příjmem a že náklady na bydlení u něho dosahují 5 100 Kč měsíčně. Při určení výše srážek tak podle navrhovatele nebyly zohledněny reálné náklady na bydlení, které má, neboť po jejich úhradě by u něho nastal stav absolutní hmotné nouze. Přílohou podání navrhovatele je jednak shora specifikovaný exekuční příkaz Finančního úřadu v Roudnici nad Labem, jednak oznámení žalované ze dne 12. 5. 2006 jako plátce důchodu navrhovateli jako příjemci důchodu o provádění srážek podle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád“ „d. ř.“), a § 299 odst. 1 o. s. ř v souvislosti s § 282 odst. 1 o. s. ř. Dále navrhovatel přiložil listiny, jež mají doložit jeho výdaje na bydlení. Konečně přílohou jeho podání bylo i usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 3. 8. 2006. Tímto usnesením okresní soud zastavil řízení navrhovatele o jeho žalobě ze dne 24. 5. 2006, kterou se podle soudu „domáhal změny rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, na základě kterého jsou mu od června 2006 prováděny srážky z důchodu“. Soud dospěl k závěru - evidentně na základě toho, že úkon žalované, kterým navrhovateli oznámila provádění srážek z důchodu a jejich výši, považoval za správní rozhodnutí - že v dané věci není dána jeho věcná příslušnost, nýbrž že k věci je příslušný soud rozhodující ve správním soudnictví, konkrétně Městský soud v Praze. Proto řízení podle § 104b odst. 1 o. s. ř. zastavil a navrhovatele v odůvodnění rozhodnutí poučil o možnosti podat u věcně a místně příslušného soudu žalobu ve správním soudnictví do
Nahrávám...
Nahrávám...