dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2106/2010 Sb. NSS; Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje; Ochrana životního prostředí: evropsky významné lokality

č. 2106/2010 Sb. NSS
Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje
Ochrana životního prostředí: evropsky významné lokality
k § 101d odst. 1 a 2 soudního rádu správního ve znění zákona č. 127/2005 Sb.
k § 45a a § 45i odst. 1, 2 a 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonů č. 218/2004 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 349/2009 Sb. (v textu jen „zákon na ochranu přírody“)
k § 36 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. Dotýkají-li se zásady územního rozvoje evropsky významné lokality, je třeba posoudit jejich vliv na tuto lokalitu, byť byla zatím zařazena pouze na tzv. národní seznam.
II. Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na evropsky významnou lokalitu, musí předkladatel zpracovat varianty řešení.
III. Zásady územního rozvoje zpravidla představují v rámci územního plánování moment, kdy lze efektivně posoudit kumulativní a synergické vlivy záměru na životní prostředí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, čj. 8 Ao 2/2010-644)
Prejudikatura: č. 1461/2008 Sb. NSS, č. 1766/2009 Sb. NSS a č. 2009/2010 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 27. 3. 1963, Da Costa a další (28/62 až 30/62, Recueil, s. 61*)), ze dne 6. 10. 1982, CILFIT a další (283/81, Recueil, s. 3415**)), ze dne 4. 11. 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, s. I-6013***)), ze dne 13. 1. 2005, Dragaggi a další (C-117/03, Sb. rozh., s. 1-167) a ze dne 14. 9. 2006, Bund Naturschutz in Bayern a další (C-244/05, Sb. rozh., s. 1-8445).
Věc: a) Městská část Praha-Suchdol, b) Městská část Praha - Dolní Chabry, c) Ondřej S., d) Jiří E., e) Milada K., f) Jaroslava Z., g) Jan B. a h) Vladimír P. proti Hlavnímu městu Praha o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

Návrhem ze dne 22. 4. 2010 se navrhovatelé domáhali zrušení opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009 (dále také „ZÚR“).
Navrhovatelé a) a b) uplatnili v průběhu pořizování ZÚR připomínky a námitky. Realizací záměru pražského silničního okruhu by došlo k rozdělení jejich katastru. Dále by se zhoršilo životní prostředí občanů, zejména zvýšením jejich zátěže hlukem, imisemi prachu a dalšími škodlivými látkami. Zhoršily by se i podmínky dopravní obslužnosti.
Navrhovatelé c) a d) konstatovali, že koridor silničního okruhu kolem Prahy (dále též „SOKP“) má být umístěn přesně v místě, kde se nachází pozemky, jejichž jsou spoluvlastníky. Navrhovatelka e) uvedla, že je spoluvlastníkem pozemků v k. ú. Sedlec. SOKP představuje závažný zásah do území a prostředí v části města, ve které navrhovatelka e) žije, zničil by vycházkovou a rekreační zónu a zhoršil hlukovou situaci. Navrhovatelka f) a navrhovatelé g) a h) konstatovali, že koridor SOKP má být umístěn přesně v místě, kde se nachází jejich nemovitosti. Navrhovatelé d), f) a g) podali prostřednictvím zástupce veřejnosti námitky k návrhu ZÚR, ve kterých oponovali mj. záměru výstavby SOKP.
Navrhovatelé namítli nezákonnost ZÚR ve vztahu k plánované stavbě SOKP. Těmito
Nahrávám...
Nahrávám...