dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2114/2010 Sb. NSS, Pobyt cizinců: osvědčení o oprávněnosti pobytu

č. 2114/2010 Sb. NSS
Pobyt cizinců: osvědčení o oprávněnosti pobytu
Rozhodnutí správního orgánu: ustálená správní praxe
k § 87y zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb. (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (v textu jen „směrnice 2004/38/ES“)
k § 154 a násl. správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Tzv. „překlenovací štítek“, vydávaný žadatelům o pobyt na území ČR do jejich cestovních dokladů, je osvědčením ve smyslu části čtvrté správního řádu z roku 2004. Jakkoli § 87y zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ani směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES takový postup nepředpokládají, při splnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení jsou správní orgány „překlenovací štítek“ povinny vydat, neboť jde o ustálenou správní praxi.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, čj. 2 Ans 1/2009-71)
Prejudikatura: č. 981/2006 Sb. NSS, č. 1383/2007 Sb. NSS a č. 1915/2009 Sb. NSS.
Věc: Xiaolai Y. proti Policii České republiky, Oblastnímu ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Praha, o ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce byl pravomocně vyhoštěn rozhodnutím Policie České republiky, oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, odboru pátrání a kontroly pobytu, ze dne 15. 7. 2005. Rozhodnutím téhož orgánu ze dne 14. 3. 2007 bylo řízení o vyhoštění žalobce obnoveno. V rámci obnoveného řízení byl žalobce opětovně vyhoštěn rozhodnutím téhož orgánu ze dne 31. 7. 2007, proti němuž podal odvolání. Odvolací orgán rozhodnutím ze dne 29. 10. 2007 změnil rozhodnutí orgánu I. stupně tak, že žalobce byl vyhoštěn, avšak na základě jiných ustanovení zákona o pobytu cizinců. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal dne 9. 11. 2007 správní žalobu, která měla podle § 173 odst. 3 zákona o pobytu cizinců odkladný účinek na vykonatelnost napadeného rozhodnutí.
V mezidobí, dne 27. 3. 2007, žalobce podal žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 87h odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců. Do nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti požadoval po žalovaném vydání osvědčení o oprávněnosti svého pobytu na území České republiky, podle § 87y zákona o pobytu cizinců. Ten tak však odmítl učinit s poukazem na to, že je žalobce evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154 zákona o pobytu cizinců). Proto se žalobce obrátil na nadřízený orgán žalovaného s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu.
O žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu bylo rozhodnuto žalovaným dne 8. 1. 2008 tak, že se zamítá podle § 87k odst. 1 písm. b) a d) zákona o pobytu cizinců. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal odvolání.
Žalobce se obrátil s žalobou podle § 79 a násl. s. ř. s. na Městský soud v Praze a domáhal
Nahrávám...
Nahrávám...