dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2159/2010 Sb. NSS; Profesní samospráva: nezákonnost rozhodnutí v důsledku nesprávného složení příslušného orgánu

č. 2159/2010 Sb. NSS
Profesní samospráva: nezákonnost rozhodnutí v důsledku nesprávného složení příslušného orgánu
k § 18 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění účinném do 14. 5. 2007
k § 77 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Čestná rada České lékařské komory má ze zákona devítičlenné složení a vykonává disciplinární pravomoc prostřednictvím ukládání disciplinárních opatření (§ 18 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů). Ačkoliv podle § 13 odst. 2 disciplinárního řádu České lékařské komory platí, že o uložení disciplinárního opatření rozhoduje tříčlenný senát čestné rady, nemá toto interní pravidlo žádnou oporu v zákoně, který neobsahuje žádné zmocnění pro komory ke stanovení podrobnější organizační struktury čestné rady. Z toho důvodu jsou rozhodnutí vydaná tříčlenným senátem čestné rady nezákonná v důsledku nesprávného složení věcně příslušného správního orgánu, nikoliv však nicotná (§ 77 odst. 1 věta první správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, čj. 3 Ads 74/2010-173)
Prejudikatura: č. 773/2006 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 125/2002 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 728/01) a č. 58/2003 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 181/2001).
Věc: MUDr. Ivana B. proti České lékařské komoře o vyloučení z České lékařské komory, o kasační stížnosti žalované.

Žalovaná (resp. tříčlenný senát čestné rady žalované) rozhodla dne 14. 4. 2007 o vyloučení žalobkyně z České lékařské komory, neboť bylo shledáno, že se disciplinárně provinila tím, že v rámci zdravotní péče poskytované pacientce Jiřině S. tuto pacientku podrobně instruovala, jak má postupovat při zdravotní prohlídce ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení tak, aby při této prohlídce byl zdravotní nález objektivně horší než nález odpovídající skutečnému zdravotnímu stavu pacientky. Tuto pacientku navíc vybavila léky, které vzhledem ke svému skutečnému zdravotnímu stavu nepotřebovala a jejichž užívání by ji mohlo poškodit. Tímto jednáním se dopustila porušení povinnosti vykonávat lékařské povolání odborně v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony, stavovskými předpisy a závaznými stanovisky Komory dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb. a § 7 odst. 2 písm. a) Organizačního řádu komory. V žalobě ze dne 19.9.2007 se žalobkyně domáhala zrušení napadeného rozhodnutí. Poukázala na skutečnost, že podle zákona č. 220/1991 Sb. je stanovena věcná příslušnost orgánu, který byl oprávněn rozhodnout v dané věci dle „závažnosti“ porušení povinností člena komory. Tento právní pojem je podle jejího názoru zcela klíčovým předpokladem pro určení věcné příslušnosti. Jedná se o neurčitý právní pojem, s nímž se ovšem žalovaná v odůvodnění napadeného rozhodnutí nevypořádala dostatečně. Z toho důvodu nebyla podle žalobkyně dána věcná příslušnost žalované, neboť ta byla dána Čestné radě okresního sdružení České lékařské komory. Proto je podle názoru žalobkyně namístě se nejprve zabývat tím, zda napadené rozhodnutí je vůbec právním aktem.
V
Nahrávám...
Nahrávám...