dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2217/2011 Sb. NSS; Svobodný přístup k informacím: informace poskytované v rámci samostatné působnosti kraje

č. 2217/2011 Sb. NSS
Svobodný přístup k informacím: informace poskytované v rámci samostatné působnosti kraje
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V případech, kdy jsou informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytovány v rámci samostatné působnosti kraje, zákon nebrání tomu, aby žádost o poskytnutí informací vyřídil a odpovídající informace poskytl krajský úřad, a to i v případě, že žádost o poskytnutí informací byla směřována vůči jinému orgánu kraje (např. radě kraje).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2010, čj. 4 Ans 13/2008-87)
Prejudikatura: č. 74/2004 Sb. NSS.
Věc: Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích proti Radě Jihomoravského kraje o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

Navrhovatel požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace ve vztahu k „stížnosti do Bruselu“. Odkázal na článek v deníku Rovnost a tiskovou konferenci Občanské demokratické strany konanou dne 2. 10. 2007, na níž se paní Ing. arch. Anna Procházková, radní Jihomoravského kraje, měla vyjadřovat k podnětům a stížnostem občanských sdružení do Bruselu a jejich negativnímu vlivu na čerpání financí z Evropské investiční banky a operačního programu Doprava v návaznosti na výstavbu rychlostní komunikace R43. Navrhovatel požadoval (a) sdělit, na které konkrétní stížnosti do Bruselu se radní Procházková odvolává; (b) předat kopie veškeré korespondence, týkající se stížností podaných k operačnímu programu Doprava do Bruselu, které Jihomoravský kraj a všechny jeho orgány vlastní, a předat kopie veškeré korespondence, která dokládá, jak, kým a kdy byly informace o stížnostech do Bruselu předány na Jihomoravský kraj; (c) sdělit, které informace doc. Firbas vytrhl z kontextu, a předat dokumenty, které toto tvrzení dokládají; (d) sdělit, které informace doc. Firbas zkreslil, a předat dokumenty, které toto tvrzení dokládají; (e) sdělit informaci identifikující aspoň jednu konkrétní stížnost, na kterou radní Procházková odkazuje, když hovoří o případech stížností nezakládajících se na pravdě, na které „Brusel“ reagoval způsobem popsaným radní Procházkovou; (f) sdělit, o jaké šetření našich „komisařů“ šlo, a předat veškerou korespondenci o tomto šetření; (g) sdělit, které informace u šetření byly shledány jako zavádějící, a předat veškerou korespondenci, která to dokládá; (h) sdělit a doložit kopiemi dokumentů akty destruktivní politiky občanských sdružení ve věci operačního programu Doprava, na které radní Procházková poukazuje.
Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalované ve věci žádosti o poskytnutí informací. V žalobě uvedl, že na jeho žádost o poskytnutí informací namísto žalované jako povinného subjektu reagoval Krajský úřad Jihomoravského kraje sdělením ze dne 15. 10. 2007, v němž uvedl, že k bodům (b) a (g) žádnou požadovanou informaci nevlastní, v ostatních bodech žádost odložil. Žalobce podal u Ministerstva vnitra na postup žalované při vyřizování žádosti o informace stížnost.
Nahrávám...
Nahrávám...