dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2235/2011 Sb. NSS; Správní řízení: rozsah poučovací povinnosti správního orgánu

č. 2235/2011 Sb. NSS
Správní řízení: rozsah poučovací povinnosti správního orgánu
k § 4 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Poučovací povinnost správního orgánu dle § 4 odst. 2 správního řádu z roku 2004 nezahrnuje poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby dosáhl žádaného účinku, ale jen pomoc k tomu, aby mohl zákonem stanoveným způsobem dát najevo, co hodlá v řízení učinit. Správní orgán proto v řízení o odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona z roku 2006) není povinen poučit vlastníka stavby o právu podat návrh na zahájení řízení o jejím dodatečném povolení. Pokud však účastník řízení o odstranění stavby učiní náznak žádosti o dodatečné povolení stavby, resp. rozpoznatelným způsobem vyjádří vůli usilovat o zachování stavby, je stavební úřad povinen ho poučit o náležitostech žádosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, čj. 1 As 51/2010-214)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 82/1997 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 63/96) a usnesení č. 18/1998 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 480/97).
Věc: a) Ing. Karel Š., b) Vlasta Š. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti 1) Dagmar V., 2) Jana K. a 3) města Kolín, o odstranění stavby, o kasační stížnosti žalobců.

Žalobci vlastní ve společném jmění manželů budovu č. p. 13 a stavební parcelu č. 113/1, na níž se nachází tato budova, v katastrálním území Kolín, obci Kolín. Žalobci ohlásili dne 11. 8. 2006 Městskému úřadu Kolín (dále „správní orgán I. stupně“) provedení stavby - dokončení oplocení stavební parcely č. 113/1 na hranici se stavební parcelou č. 131/1, která je ve vlastnictví paní Dagmar V. Správní orgán I. stupně sdělil žalobcům přípisem ze dne 28. 8. 2006, že proti provedení ohlášených stavebních úprav nemá námitek.
Na základě podnětu paní Dagmar V. a pana Jana K. provedl správní orgán 1. stupně dne 21. 2. 2008 místní šetření, při němž zjistil, že byl zazděn průjezd v budově č. p. 13, tedy jediná přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví paní V. a pana K. Následujícího dne proto správní orgán I. stupně zaslal žalobcům oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Na základě provedeného správního řízení vydal správní orgán I. stupně dne 16. 5. 2008 rozhodnutí, kterým nařídil žalobcům (coby vlastníkům stavby) odstranění stavby - zazdění průjezdu domu č. p. 13. Odvolání žalobců proti tomuto rozhodnutí žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 8. 2008 zamítl.
Žalobci napadli rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 30. 9. 2009 zamítl. V odůvodnění rozsudku k jednotlivým žalobním bodům uvedl následující. Ačkoliv bylo rozhodnutí žalovaného několikrát opravováno postupem dle § 70 správního řádu, nedošlo tím ke změně smyslu (obsahu) výroku ani odůvodnění rozhodnutí žalovaného. Rozhodnutí není nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, neboť i přes opravná rozhodnutí je z něho seznatelné, co je smyslem jak výroku, tak odůvodnění napadeného rozhodnutí. K námitce žalobců popírající vlastnictví stavby (zazdění průjezdu) městský soud uvedl, že toto tvrzení zpochybňují sami
Nahrávám...
Nahrávám...