dnes je 26.9.2023

Input:

č. 2241/2011 Sb. NSS; Svobodný přístup k informacím: informace o probíhajícím trestním řízení

č. 2241/2011 Sb. NSS
Svobodný přístup k informacím: informace o probíhajícím trestním řízení
k § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
k § 8a odst. 1 trestního řádu ve znění zákona č. 558/1991 Sb.*)
Povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení [§ 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pouze poté, co zváží, nakolik je důvod neposkytnutí informace vskutku ospravedlněn naléhavou společenskou potřebou. Tou bude pravidelně zájem státu na tom, aby poskytnuté informace neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Povinný subjekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného činu (srov. § 8a odst. 1 trestního řádu).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2010, čj, 1 As 44/2010-103)
Prejudikatura: č. 1957/2009 Sb. NSS, č. 2128/2010 Sb. NSS a č. 2166/2011 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.
Věc: Mgr. Miroslav Š. proti Městskému zastupitelstvu v Praze o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce dne 26. 1. 2007 požádal Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 mj. o poskytnutí informace o obsahu usnesení o zahájení trestního stíhání bývalého příslušníka Policie ČR Tomáše Č. pro jednání, kterého se dopustil dne 1. 5. 2006 v Praze 2 na Palackého náměstí proti poškozené Kateřině J., dále o obsahu usnesení nadřízeného státního zastupitelství, kterým bylo případně rozhodováno o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného Tomáše Č, dále o usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Mgr. Martiny Ševčíkové ze dne 16. 11. 2006, kterým bylo trestní stíhání obviněného Tomáše Č zastaveno, a konečně o obsahu usnesení nadřízeného státního zastupitelství, kterým bylo případně rozhodováno o stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání obviněného Tomáše Č. Žádost podal žalobce s odvoláním na § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Rozhodnutím Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 14. 3. 2007 nebylo žádosti žalobce vyhověno, a to s odkazem na § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Požadované informace jsou totiž podle správního orgánu I. stupně takového charakteru, že se na ně vztahuje omezení práva na informace podle § 11 odst. 4 písm. a) téhož zákona.
Žalovaný napadené rozhodnutí k odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 25. 4. 2007 zrušil a řízení podle zákona č. 106/1999 Sb. zastavil. Žádost žalobce totiž nesplňovala podmínky k zahájení správního řízení, bylo ji třeba posoudit a vyřídit dle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. S odkazem na trestní řád pak žalovaný uzavřel, že žalobce nemá v trestním řízení postavení ani obviněného, ani poškozeného, ani zúčastněné osoby, proto mu nesvědčí právo nahlížet do spisu ve smyslu předpisů o trestním řízení.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného
Nahrávám...
Nahrávám...