dnes je 26.11.2022

Input:

č. 2313/2011 Sb. NSS; Řízení před soudem: důkaz znaleckým posudkem; důkaz ohledáním; Správní řízení: důkaz znaleckým posudkem; důkaz ohledáním

č. 2313/2011 Sb. NSS
Řízení před soudem: důkaz znaleckým posudkem; důkaz ohledáním
Správní řízení: důkaz znaleckým posudkem; důkaz ohledáním
k § 54 a § 56 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 38 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
k § 101 odst. 3 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 30. 6. 2005
I. Znalci se ve správním nebo soudním řízení přibírají k tomu, aby jednak pozorovali skutečnosti, jejichž poznání předpokládá zvláštní odborné znalosti, jednak z takovýchto pozorování vyvozovali znalecké úsudky (posudky). Znalci se však nepřibírají, aby sdělovali úřadu nebo soudu své názory a úsudky o otázkách rázu právního nebo o otázkách, k jejichž správnému porozumění a řešení není zapotřebí odborných vědomostí nebo znalostí, nýbrž stačí, s ohledem na povahu okolností případu, běžná soudcovská zkušenost a znalost. Ve správním řízení vedle toho platí, že se znalec nepřibírá též tehdy, pokud správní orgán disponuje potřebnými odbornými znalostmi či si může opatřit odborné posouzení předmětných skutečností ze strany jiného správního orgánu (srov. § 56 správního řádu z roku 2004).
II. Zkouška kouřením tabákového výrobku v cigaretové dutince má podobu důkazu ohledáním (§ 38 správního řádu z roku 1967, § 54 správního řádu z roku 2004). Tato zkouška umožňuje zjistit, zda konečný spotřebitel je schopen naplnit cigaretovou dutinku tabákovým výrobkem bez náročnější manipulace, zapálit ho a vdechovat vznikající kouř. Vypovídá rovněž o tom, zda tabákový výrobek plynule doutná i při přerušení tahu. Provedením uvedené zkoušky lze odstranit rozpor v odborných posudcích, pokud se týkají faktické možnosti užít tabák ke kouření. Zjištění těchto skutečností je nezbytné pro přijetí závěru, že se jedná o tabák ke kouření ve smyslu § 101 odst. 3 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2010, čj. 1 Afs 71/2009-113)
Prejudikatura: č. 745/2006 Sb. NSS, č. 1742/2009 Sb. NSS a č. 1801/2009 Sb. NSS; č. 416/1920 Boh. A, č. 3073/1924 Boh. A a č. 5770/1926 Boh. A.
Věc: Společnost s ručením omezeným VRTAL proti Celnímu ředitelství Ostrava o spotřební daň z tabákových výrobků, o kasační stížnosti žalobkyně.

Celní úřad Krnov (dále jen „celní úřad“) provedl dne 2. 11. 2004 místní šetření v prostorech bruntálského skladu žalobkyně. Zjistil, že se ve skladu nachází i tabák zn. Cézar v množství 160 ks balení a 150 g a tabák zn. GOLEM EXTRA v množství 34 ks balení á 150 g, který není opatřen tabákovými nálepkami. Žalobkyně doložila daňové doklady za nákup tohoto zboží od svých dodavatelů. Celní úřad ji vyzval k prokázání, že předmětný tabák byl zdaněn spotřební daní.
Následně dne 24. 10. 2005 zahájil celní úřad řízení o správním deliktu dle § 135b odst. 1 písm. g) zákona o spotřebních daních. Toho se měla žalobkyně dopustit tím, že na daňovém území České republiky skladovala ve své provozovně tabákové výrobky, které nebyly v rozporu s § 114 odst. 2 zákona o spotřebních daních označeny tabákovými nálepkami. Rozhodnutím ze dne 22. 11. 2005 byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 5 000 Kč.
Nahrávám...
Nahrávám...