dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2363/2011 Sb. NSS; Správní řízení: okruh účastníků řízení; nečinnost správního orgánu

č. 2363/2011 Sb. NSS
Správní řízení: okruh účastníků řízení; nečinnost správního orgánu
k § 80 a § 92 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 79 soudního řádu správního
Jestliže je odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podáno osobou, která tvrdí, že s ní mělo být jednáno jako s účastníkem správního řízení a že je tzv. opomenutým účastníkem, je správní orgán povinen o takovém odvolání vydat rozhodnutí i v případě, že odvolání vyhodnotí jako nepřípustné (§ 92 správního řádu z roku 2004). Pokud správní orgán vyřídí takové odvolání pouhým neformálním přípisem, jedná se o nečinnost ve smyslu § 80 správního řádu z roku 2004 a § 79 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2011, čj. 3 Ans 38/2010-122)
Prejudikatura: č. 1657/2008 Sb. NSS; Soudní judikatura ve věcech správních č. 749/2001.
Věc: Bohuslav V. proti 1) Krajskému úřadu Středočeského kraje a 2) Ministerstvu práce a sociálních věcí o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalovaného 1).

Město Čáslav rozhodnutím ze dne 13. 7.2005 vyhovělo žádosti o přijetí paní Jany V. (žalobcovy matky) do Domova důchodců Čáslav k přechodnému pobytu od 13. 7. 2005 do 31. 7. 2005. Téhož dne si paní Jana V. toto rozhodnutí převzala. Rozhodnutím Městského úřadu Čáslav ze dne 25. 7. 2005 byla následně žalobci odňata dávka sociální péče - příspěvek při péči o osobu blízkou vyplácená formou opakovaného příspěvku za dobu od 13. 7. 2005.
V podání ze dne 12. 12. 2006 žalobce nadepsal, že podává odvolání proti rozhodnutí ze dne 13. 7. 2005 a zároveň návrh na obnovu řízení a návrh dle § 101 správního řádu z roku 2004. Dne 16. 12. 2006 se žalobce obrátil na Městský úřad v Čáslavi, odbor sociálních věcí, s návrhem na obnovu řízení podle § 100 správního řádu z roku 2004, případně na zahájení přezkumného řízení podle § 94 téhož zákona ve věci rozhodnutí městského úřadu ze dne 25. 7. 2005 o odnětí příspěvku při péči o osobu blízkou.
Městský úřad odpověděl žalobci přípisy ze dne 15. 12. 2006 a ze dne 29. 12. 2006. V posledně uvedeném přípisu žalobci sdělil, že řízení ve věci odnětí dávky sociální péče nebylo dosud pravomocně ukončeno rozhodnutím, a proto nebylo možno provést obnovu řízení ani přezkumné řízení. Pokud jde o rozhodnutí města Čáslav ze dne 13. 7. 2005, kterým byla žalobcova matka přijata do domova důchodců na krátkodobý pobyt, městský úřad uvedl, že toto rozhodnutí splňovalo všechny náležitosti a bylo vydáno plně v zájmu paní Jany V., a proto žalobci musela být dávka po dobu pobytu jeho matky v domově důchodců odňata.
Protože o podáních žalobce nebylo rozhodnuto, podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze. Poté, co byl žalobci ustanoven advokát k ochraně jeho zájmů v této věci, žalobce doplnil žalobu o návrh petitu, v němž uvedl, že městský soud má rozhodnout tak, že (I) žalovanému 1) se ukládá povinnost, aby ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozsudku vydal rozhodnutí o odvolání žalobce proti rozhodnutí města Čáslav ze dne 13. 7. 2005; (II) žalovanému 1) se ukládá povinnost, aby ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozsudku vydal rozhodnutí o návrhu žalobce na obnovu řízení ve věci rozhodnutí města Čáslav ze dne 13. 7. 2005; a (III)
Nahrávám...
Nahrávám...