dnes je 4.6.2023

Input:

č. 2364/2011 Sb. NSS; Správní řízení: přezkumné řízení

č. 2364/2011 Sb. NSS
Správní řízení: přezkumné řízení
k § 97 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Podmínka stanovená v § 97 odst. 2 správního řádu z roku 2004, že rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci, se vztahuje pouze na první v přezkumném řízení vydané rozhodnutí prvního stupně.
II. Po zrušení prvního v přezkumném řízení vydaného rozhodnutí prvního stupně lze pokračovat v přezkumném řízení a vydat v něm, a to případně i opakovaně, další rozhodnutí prvního stupně bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 97 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
III. Správní orgán zastaví přezkumné řízení podle § 97 odst. 2 správního řádu z roku 2004, pouze pokud nebylo první rozhodnutí prvního stupně v přezkumném řízení vydáno ve lhůtě 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2010, čj. 7 As 21/2010-232)
Prejudikatura: č. 865/2006 Sb. NSS a č. 1513/2008 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 119/2005 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 136/05).
Věc: Společnost s ručením omezeným TV PRODUCTS CZ proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti s ručením omezeným Telenákup Česká republika, o neplatnost ochranné známky, o kasační stížnosti žalovaného.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 3. 4. 2006 byla k návrhu osoby zúčastněné na řízení prohlášena slovní ochranná známka ve znění „ORBITREK“ za neplatnou pro část výrobků ve třídě 28 mezinárodního třídění výrobků a služeb. V odůvodnění žalovaný s poukazem na § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách uvedl, že osoba zúčastněná na řízení prokázala, že v období od února 1999, tedy osm měsíců před podáním přihlášky napadené ochranné známky, užívala v obchodním styku nezapsané označení ve znění „ORBITREK“, respektive „OrbiTrek“.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce jako vlastník ochranné známky, jež byla prohlášena za neplatnou, rozklad, v němž mimo jiné namítal, že žalovaný nesprávně vyložil § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách a že není ani zřejmé, jakými úvahami a výkladovými pravidly se při výkladu tohoto ustanovení řídil.
Rozhodnutím ze dne 29. 5. 2007 předseda žalovaného vyhověl rozkladu a změnil napadené rozhodnutí tak, že návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou se zamítá a ochranná známka „ORBITREK“ zůstává v platnosti. V odůvodnění uvedl, že osoba zúčastněná na řízení neprokázala aktivní legitimaci pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť do obchodního rejstříku byla zapsána teprve dne 19. 11. 2003, a proto nemohla být uživatelem daného označení.
Následně předseda žalovaného ve zkráceném přezkumném řízení rozhodnutím ze dne 25. 6. 2007 změnil rozhodnutí ze dne 29. 5. 2007 tak, že se rozklad podaný žalobcem zamítá a původní rozhodnutí ze dne 3. 4. 2006 o prohlášení slovní ochranné známky „ORBITREK“ za neplatnou se potvrzuje. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že osoba zúčastněná na řízení byla zapsána do obchodního rejstříku již dne 28. 2. 1995 pod obchodní firmou TV-Shop Česká republika, spol. s r. o. a dne 19. 11. 2003 došlo pouze ke změně obchodní firmy na Telenákup Česká republika, s. r. o.
Nahrávám...
Nahrávám...