dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2411/2011 Sb. NSS; Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

č. 2411/2011 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 56 a § 71 odst. 3 písm. c) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Pokud žalovaný správní orgán ustanoví ve správním řízení znalce podle § 56 správního řádu z roku 2004 a uloží mu předložit písemný posudek v určité lhůtě, avšak znalec ve stanovené lhůtě posudek nepředloží a správní orgán jej k tomu nevyzve ani neučiní žádné kroky k získání posudku po dobu delší než 5 měsíců od uplynutí stanovené lhůty, je nečinný. Ustanovení § 71 odst. 3 písm. b) správního řádu z roku 2004 totiž prodlužuje lhůtu pro vydání rozhodnutí pouze o dobu nutnou ke zpracování znaleckého posudku. Takovou dobou je pak zásadně rozuměna lhůta stanovená správním orgánem pro vypracování znaleckého posudku, případně správním orgánem prodloužená na řádnou a důvodnou žádost ustanoveného znalce.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17.2. 2011, čj. 62 A 8/2010-74)
Věc: Akciová společnost MARCO CASTINARO proti Energetickému regulačnímu úřadu, za účasti akciové společnosti ČEZ distribuce, o vydání rozhodnutí.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., (osoba zúčastněná na řízení) podala dne 11. 5. 2010 žalovanému podání, jímž se domáhala zahájení řízení o uložení povinnosti žalobci nad rámec licence podle § 12 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Oznámením ze dne 25. 5. 2010 (doručeným následujícího dne do datové schránky žalobce a poštou advokátovi osoby na řízení zúčastněné) oznámil žalovaný žalobci i osobě zúčastněné na řízení zahájení správního řízení ve věci uložení povinnosti žalobci podle § 10 odst. 7 energetického zákona poskytnout specifikované energetické zařízení (trafostanici) pro distribuci elektřiny nad rámec licence osobě zúčastněné na řízení, která bude podle § 12 odst. 3 zmíněného zákona zajišťovat distribuci elektřiny v uvedené oblasti. Rozhodnutím z téhož dne vydal žalovaný předběžné opatření, kterým mj. uložil žalobci povinnost ode dne 1. 6. 2010 poskytnout specifikované energetické zařízení pro distribuci elektřiny nad rámec licence osobě zúčastněné na řízení. Dále nařídil na 1.6. 2010 v budově trafostanice ústní jednání za účelem předání a převzetí energetického zařízení a uložil žalobci povinnost strpět ohledání zařízení, k němuž bude přizván znalec.
Usnesením ze dne 25. 5. 2010 ustanovil žalovaný podle § 56 správního řádu společnost ZNALEX, s. r. o., k podání písemného znaleckého posudku pro zjištění (měsíční) úhrady za poskytnutí předmětného energetického zařízení pro distribuci elektřiny podle § 10 odst. 7 a 8 energetického zákona ve lhůtě 30 dní ode dne doručení.
Žalobce požádal dne 27. 5. 2010 o odročení ústního jednání a podal rozklad (označený jako „odvolání“) proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření.
Žalovaný následně nařídil na 10. 6. 2010 v budově trafostanice ústní jednání za účelem předání a převzetí energetického zařízení a usnesením uložil žalobci povinnost strpět ohledání zařízení, k němuž bude přizván znalec. Proti tomuto usnesení podal žalobce rozklad.
Podle protokolu se uskutečnilo dne 10. 6. 2010 ústní jednání, na něž se žádný zástupce
Nahrávám...
Nahrávám...