dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2413/2011 Sb. NSS; Správní řízení: řízení o určení právního vztahu

č. 2413/2011 Sb. NSS
Správní řízení: řízení o určení právního vztahu
k § 44 a § 142 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Řízení o určení právního vztahu (§ 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004) je zvláštním typem správního řízení, jehož účelem je upravit specifická pravidla pro vydávání deklaratorních rozhodnutí. Citované ustanovení umožňuje vydat deklaratorní rozhodnutí i o takovém vztahu, který v době vydání tohoto rozhodnutí již neexistuje, ale v minulosti existoval. V tomto deklaratorním rozhodnutí správní orgán rozhodne o tom, zda určitý vztah vznikl a kdy se tak stalo a zda takový právní vztah trvá, nebo již zanikl, a pokud zanikl, kdy se tak stalo.
Podmínkou vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004 je podání žádosti, správní řízení podle tohoto ustanovení je tedy řízením o žádosti ve smyslu § 44 a násl. správního řádu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 2. 2010, čj. 30 Ca 49/2008-57)
Věc: Mgr. Jiří V., Ph.D., b) Ing. Darina V. proti Městskému úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a stavebnímu úřadu, o vydání rozhodnutí.

Žalobce a) a žalobkyně b) se domáhali vydání rozsudku, kterým by byl žalovaný zavázán k povinnosti vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu ve věci „Obora Radějov“. Žalobu odůvodnili tím, že bezvýsledně vyčerpali všechny prostředky, které jim správní řád stanoví k ochraně před nečinností správního orgánu.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že ve věci vydal osvědčení, což učinil sdělením ze dne 19. 11. 2007. Ve věci tudíž již nemohl vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu, neboť to nedovoluje § 142 odst. 2 téhož zákona. V daném případě se nejednalo o nečinnost žalovaného, a žaloba by měla být proto odmítnuta. Navíc žalobci nevyčerpali všechny prostředky k ochraně proti nečinnosti, neboť měli právo domáhat se u Ministerstva zemědělství změny obsahu sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 28. 1. 2008, tudíž nejsou aktivně legitimováni k podání žaloby u soudu. Dále žalovaný vznesl námitku nedostatku pasivní legitimace, neboť žalovaným má být podle jeho názoru Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Uzavřel, že i v případě, pokud by soud žalobnímu návrhu vyhověl, bylo by takové rozhodnutí nerealizovatelné, neboť správní orgán by byl nucen k vydání nezákonného a zmatečného rozhodnutí.
Dne 4. 8. 2008 vzala žalobkyně b) žalobu zpět.
Krajský soud v Brně rozhodl, že žalovaný je povinen vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu o žádosti žalobce a) ze dne 3. 11. 2007 ve věci „Obora Radějov“ do šedesáti dnů od právní moci rozsudku.
Z odůvodnění:
Ze sdělení žalovaného ze dne 19. 11. 2007 vyplývá k žádosti žalobce a) a žalobkyně b) toto konstatování: „Obora Radějov byla uznána rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Hodonín, referátu životního prostředí, ze dne 24. 3. 1993, čj. ŽP/93/53/1020, podle tehdy platného zákona o myslivosti. [...] Toto konstatování, nechť je chápáno jako osvědčení o této skutečnosti ve smyslu § 142 odst. 2 správního řádu.“ Toto sdělení bylo žalobci a) a žalobkyni b) doručeno dne 28.11.2007.
Žádostí ze dne 9. 1. 2008
Nahrávám...
Nahrávám...