dnes je 3.2.2023

Input:

č. 2644/2012 Sb. NSS; Kompetenční spory: nicotnost rozhodnutí vydaného správním orgánem v soukromoprávní věci

č. 2644/2012 Sb. NSS
Kompetenční spory: nicotnost rozhodnutí vydaného správním orgánem v soukromoprávní věci
k § 104b odst. 1 občanského soudního řádu ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
k § 72 odst. 3, § 76 odst. 2 soudního řádu správního
k § 77 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Pravomoc vyslovit nicotnost rozhodnutí vydaného správním orgánem v soukromoprávní věci náleží soudu ve správním soudnictví (§ 76 odst. 2 s. ř. s.), popř. správnímu orgánu (§ 77 odst. 1 správního řádu z roku 2004).
II. Domáhá-li se žalobce žalobou v řízení podle části páté občanského soudního řádu vyslovení nicotnosti správního rozhodnutí (ať už přímo v petitu žaloby, nebo v jejich důvodech), soud v občanském soudním řízení řízení o této žalobě nebo její části zastaví podle § 104b odst. 1 o. s. ř. a v souladu s § 72 odst. 3 s. ř. s. žalobce poučí, že může do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení podat žalobu na vyslovení nicotnosti ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 5. 3. 2012, čj. Konf 53/2011-25)
Prejudikatura: č. 372/2004 Sb. NSS, č. 793/2006 Sb. NSS, č. 1629/2008 Sb. NSS a č. 2327/2011 Sb. NSS; usnesení Ústavního soudu č. 28/2004 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 770/02); č. 11/2000 Sb. NS.
Věc: Spor o pravomoc mezi Městským soudem v Praze, Okresním soudem v Příbrami a Krajským soudem v Praze, za účasti žalobců a) Ing. Tomáše M. a b) Ing. Marcely M., ve věci vyslovení nicotnosti rozhodnutí vydaného správním orgánem v soukromoprávní věci.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Příbram (žalovaný), rozhodnutím ze dne 24. 10. 2006 rozhodl podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tak, že pan Dipl. Ing. Jerome C.-M. a paní Kristina C.-M. jsou každý vlastníky ideální 1/2 nemovitosti v katastrálním území Dobříš. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že kupní smlouvou ze dne 13. 5. 2002 prodalo město
Dobříš předmětný pozemek panu Ing. K., a ten jej následně dne 27. 3. 2003 prodal žalobcům. Podle žalovaného město Dobříš porušilo § 5 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb. (tzv. blokační ustanovení), a tudíž je převod majetku do vlastnictví žalobců neplatným právním úkonem. Žalobci s vydáním uvedené nemovitosti v rámci restitučního řízení nesouhlasili a domáhali se toho, aby se stali účastníky řízení. Žalovaný dne 31. 3. 2006 rozhodl, že žalobci nejsou účastníky řízení o vydání předmětné nemovitosti; odvolání žalobců zamítlo Ministerstvo zemědělství a potvrdilo rozhodnutí žalovaného.
Pan Dipl. Ing. Jerome C.-M. a paní Kristina C.-M. se následně u Okresního soudu v Příbrami domáhali určení vlastnictví nemovitosti v katastrálním území Dobříš proti žalobcům a) a b). Naléhavý právní zájem přitom spatřovali v existenci duplicitního zápisu vlastnictví k předmětné nemovitosti v katastru nemovitostí (na základě kupní smlouvy pro žalobce a na základě rozhodnutí žalovaného pro Jerome a Kristinu C.-M.), který je třeba odstranit. V průběhu tohoto soudního řízení podali žalobci k soudu postupně návrh na rozhodnutí ve věci dne 24. 10. 2006 a
Nahrávám...
Nahrávám...