dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2659/2012 Sb. NSS; Elektronické komunikace: povaha doporučení Mezinárodní telekomunikační unie

č. 2659/2012 Sb. NSS
Elektronické komunikace: povaha doporučení Mezinárodní telekomunikační unie
k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nejsou pro členské země této mezinárodní organizace právně závazná, nestávají se tedy součástí jednotlivých právních řádů, ani nezakládají povinnost jejich převedení do vnitrostátní legislativy. Jde o akty tzv. „soft law“, a pro členské země tak představují povinnost mít tato doporučení na zřeteli při vydávání vnitrostátních předpisů či jiných aktů. Jsou-li takovým doporučením definovány technické standardy pro využívání rádiového spektra, je žádoucí, aby byly jednotlivými členskými zeměmi v praxi dodržovány; vychází-li z nich tedy vnitrostátní legislativa či jiné akty orgánů veřejné správy, je takový postup žádoucí a plně akceptovatelný.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2012, čj. 2 Ao 5/2011-204)
Prejudikatura: č. 740/2006 Sb. NSS
Věc: a) Společnost s ručením omezeným Londa, b) akciová společnost Frekvence 1 a c) společnost s ručením omezeným Evropa 2 proti Českému telekomunikačnímu úřadu o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

Návrhem podaným u Nejvyššího správního soudu dne 23. 8. 2011 se navrhovatelé domáhali zrušení části opatření obecné povahy vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne 7. 6. 2011; konkrétně se domáhali zrušení jeho čl. 13 odst. 4 písm. c), kterým byla jako podmínka pro využití kmitočtového pásma vyhrazeného pro rozhlasovou službu určena maximální hodnota výkonu celkového multiplexního signálu (MPX power) v hodnotě 0 dBr.
Předmětným opatřením obecné povahy odpůrce na základě § 16 odst. 2, § 107 odst. 8 písm. b) a § 108 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích upravil část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2206.2011-9 pro kmitočtové pásmo 87,5 -146 MHz. Pokud jde o obsah tohoto opatření, odpůrce jím stanovil technické parametry a podmínky využití rádiového spektra ve shora uvedeném kmitočtovém pásmu; toto pásmo rozdělil na část určenou pro využití rozhlasovým vysíláním (do 108 MHz) a část vyhrazenou leteckým aplikacím (od 108 MHz). Stanovil současně další, podrobně strukturované, využití rádiového spektra v takto stanoveném rámci. V části vyhrazené pro rozhlasovou službu (oddíl 6) opatření deklaruje požadavek slučitelnosti jeho využívání se sousedním kmitočtovým pásmem, užívaným pro potřeby letecké navigační služby (čl. 13 odst. 2). Dle čl. 13 odst. 3 je provozování vysílacího rádiového zařízení možné pouze tehdy, jeli zajištěna jeho koordinace jak v rámci rozhlasové služby, tak i s leteckou radionavigační službou v sousedním pásmu. V čl. 13 odst. 4 pak opatření stanoví technické parametry pro plánování a koordinaci vysílacích rádiových zařízení rozhlasu; dle písm. c) výkon celkového multiplexního signálu nesmí překračovat úroveň 0 dBr. V poznámce pod čarou se odkazuje jak na definici MPXpower, tak i na Doporučení mezinárodní organizace ITU-R BS.412-9, kterým byly stanoveny plánovací standardy pro zemské vysílání v pásmu FM.
V odůvodnění tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...