dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2673/2012 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodnutí o odložení věci

č. 2673/2012 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí o odložení věci
k § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Proti rozhodnutí o odložení věci podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je přípustné odvolání. Přezkoumatelné ve správním soudnictví je až rozhodnutí o odvolání.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2012, čj. 44 A 87/2011-57)
Prejudikatura: č. 1409/2007 Sb. NSS, č. 2164/2011 Sb. NSS a č. 2301/2011 Sb. NSS.
Věc: M. T. proti Městskému úřadu v Říčanech o poskytnutí informací.

Žalobkyně se dne 28. 2. 2011 obrátila na žalovaného s žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádala o poskytnutí stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu zadání územního plánu města Mnichovice. Žalovaný poté, co žalobkyni vyzval k zaplacení částky 156 Kč jako úhrady za poskytnutí informace, a poté, co žalobkyně tuto částku nezaplatila, učinil dne 25. 5. 2011 do spisu záznam o odložení věci k datu 23. 5. 2011. Dne 3. 8. 2011 žalobkyni o této skutečnosti informoval písemným oznámením.
Toto písemné oznámení ze dne 3. 8. 2011 žalobkyně považovala za rozhodnutí o odložení věci a napadla jej žalobou, kterou se domáhala jeho zrušení, vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení a přikázání žalovanému, aby do patnácti dnů od právní moci rozsudku poskytl žalobkyni bezplatně požadovanou informaci. Žalovaný žalobu považoval za nedůvodnou. Mimo jiné namítl, že odložení žádosti lze učinit pouze záznamem ve spise, neboť zákon nestanoví, že se tak má stát rozhodnutím.
Krajský soud v Praze žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím „[v] případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace“. Podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím [p]okud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží“.
Zatímco sdělení požadavku na úhradu za poskytnutí informace a sdělení o výši této úhrady (§ 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím) ani rozhodnutí o stížnosti žadatele, který nesouhlasí s výší této úhrady (§ 16a odst. 7 téhož zákona), nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 s. ř. s., rozhodnutí, jímž povinný subjekt žádost o poskytnutí informace pro nezaplacení úhrady odložil (§ 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím) takovým rozhodnutím je (srov. zejména usnesení zvláštního senátu ze dne 15. 9. 2010, čj. Konf 115/2009-34, č. 2301/2011 Sb. NSS, a usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2010, čj. 2 As 34/2008-90, č. 2164/2011 Sb. NSS). (...)
Předně možnost podat odvolání nelze dovodit z podobnosti s odložením žádosti dle § 43 odst. 1 správního řádu, proti kterému je odvolání přípustné s ohledem na § 76 odst. 5 správního řádu. Jakkoliv rozšířený senát v citovaném usnesení čj. 2 As 34/2008-90 v bodě [22] v souvislosti s možností soudní ochrany argumentuje podobností s odložením žádosti dle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu, zdůrazňuje, že
Nahrávám...
Nahrávám...