dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2682/2012 Sb. NSS; Ceny: cenová kontrola; povinnost poskytnout součinnost

č. 2682/2012 Sb. NSS
Ceny: cenová kontrola; povinnost poskytnout součinnost
k § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 458/2000 Sb.
k § 1 a § 6 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb.
k § 14 a § 19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 230/2006 Sb.
k § 191 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění zákona č. 370/2000 Sb.
k § 30 odst. 1 a § 154 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)
k § 21 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001
I. Energetický regulační úřad je oprávněn kontrolovat podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, i to, zda dodavatelé tepelné energie dodržují zákon o cenách a na základě něho vydaná cenová rozhodnutí i při tvorbě návrhů tzv. předběžných cen (de facto návrhů záloh na cenu), tj. cen, které dodavatelé tepelné energie nabízí svým zákazníkům v návrzích smluv, resp. v jejich dodatcích [§ 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, § 1 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách].
II. Pořádkovou pokutou podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, může být sankcionována každá fyzická osoba, která způsobí (a to ať už aktivním nebo pasivním jednáním), že kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností zakotvených v § 14 uvedeného zákona, nikoli pouze osoba, která je k jednání s kontrolním orgánem za kontrolovanou osobu zmocněna.
III. Vyžaduje-li kontrolní subjekt (Energetický regulační úřad) komplexní dokumenty o poskytování tepelné energie, kalkulaci cen a informace o chodu kontrolované společnosti, je oprávněn se obracet na statutární orgán kontrolované společnosti (§ 30 odst. 1 a § 154 správního řádu z roku 2004 ve spojení s § 21 o. s. ř.). Tím spíše tak smí učinit tehdy, pokud osoba statutárním orgánem pověřená k jednání za kontrolovanou společnost tyto podklady odmítne poskytnout.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2011, čj. 62 A 6/2010-87) *)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 860/2001.
Věc: RNDr. Jan Č. proti Energetickému regulačnímu úřadu o uložení pokuty.

Rozhodnutím z 20. 4. 2010 zamítl předseda žalovaného žalobcův rozklad proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 2. 2010, kterým byl žalobce shledán vinným správním pořádkovým deliktem podle § 19 zákona o státní kontrole, a byla mu uložena pořádková pokuta ve výši 50 000 Kč za opakované neposkytnutí součinnosti podle § 14 tohoto zákona.
Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně. Namítal zejména, že zákon žalovanému neumožňuje kontrolovat předběžné ceny a že žalobci nemohla být podle § 19 zákona o státní kontrole uložena pokuta, protože společnost při cenové kontrole nezastupoval. Zastupovat společnost LENOXA, a. s., v dané cenové kontrole byl oprávněn Mgr. Jan P., kterému byla udělena plná moc. Ustanovení § 30 a § 31 správního řádu stanoví, kdo jedná jménem právnické osoby, a že v téže věci může za právnickou osobu činit úkony jen jedna osoba. Žalobce považuje za nepřípustný postup žalovaného, který nejednal s pověřenou osobou, ale obracel se na žalobce. Není v pravomoci
Nahrávám...
Nahrávám...