dnes je 7.10.2022

Input:

č. 2717/2012 Sb. NSS; Kompetenční spory: povaha autorizovaného inspektora a jím vydávaného certifikátu

č. 2717/2012 Sb. NSS
Kompetenční spory: povaha autorizovaného inspektora a jím vydávaného certifikátu
k § 117 odst. 2 a § 143 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 223/2009 Sb.*)
k § 4 odst. 1 písm. a) a § 65 soudního řádu správního
k § 1 odst. 1 a § 67 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Autorizovaný inspektor jmenovaný podle § 143 a násl. stavebního zákona z roku 2006 není správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu z roku 2004 a § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního. Jím vydaný certifikát (§ 117 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006) není rozhodnutím správního orgánu (§ 67 správního řádu z roku 2004, § 65 s. ř. s.) přezkoumatelným ke správní žalobě soudem, ale plněním ze soukromoprávní smlouvy uzavřené se stavebníkem.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 6. 9. 2012, čj. Konf 25/2012-9)
Prejudikatura: č. 2142/2010 Sb. NSS, č. 2369/2011 Sb. NSS a č. 2576/2012 Sb. NSS; nález ÚS č. 170/2006 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 566/05), usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 558/12.
Věc: Spor o pravomoc mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Městským soudem v Praze, za účasti žalobců a) Bc. Petry P., b) Mgr. Hany S., c) akad. arch. Josefa H., žalovaného Ing. arch. Milana T. a osoby zúčastněné na řízení akciové společnosti VTP Roztoky, ve věci certifikátu autorizovaného inspektora.

Návrhem doručeným dne 12. 4. 2012 se Ministerstvo pro místní rozvoj (navrhovatel) domáhalo, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl kompetenční spor vzniklý podle § 1 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona mezi ním a Městským soudem v Praze týkající se certifikátu autorizovaného inspektora.
Z předloženého spisu vyplynulo, že žalovaný autorizovaný inspektor vydal dne 8. 3. 2010 certifikát podle § 117 stavebního zákona z roku 2006 pro stavbu „Vědeckotechnický park Roztoky“ v katastrálním území Žalov. Žalobci proti tomuto certifikátu podali žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten ji usnesením ze dne 22. 2. 2011 odmítl a věc postoupil navrhovateli, neboť dospěl k závěru, že proti certifikátu vydanému autorizovaným inspektorem je přípustné podat odvolání, o kterém rozhoduje navrhovatel.
Městský soud respektoval právní názor Nejvyššího správního soudu dříve vyslovený a ve svém rozhodnutí vycházel z toho, že postup autorizovaného inspektora při vydávání certifikátu je správním řízením podle § 9 správního řádu, neboť se jedná o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti. V této souvislosti odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2010, čj. 9 As 63/2010-111. Soud tedy pohlížel na certifikát autorizovaného inspektora jako na rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu. Následně se městský soud zabýval otázkou, zda a jaké prostředky obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora právní řád připouští, a dospěl k závěru, že je proti němu přípustné odvolání. V opačném případě by dle městského soudu
Nahrávám...
Nahrávám...