dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2741/2013 Sb. NSS; Územní plánování: odchýlení se od zásad územního rozvoje; odůvodnění nemožnosti využití dříve vymezených zastavitelných ploch

č. 2741/2013 Sb. NSS
Územní plánování: odchýlení se od zásad územního rozvoje; odůvodnění nemožnosti využití dříve vymezených zastavitelných ploch
k § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2012
k § 173 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Chce-li se obec při změně územního plánu odchýlit od pravidel uvedených v zásadách územního rozvoje, musí takový postup v odůvodnění změny územního plánu podložit věcně a formálně logicky správnou argumentací, která se bude opírat o konkrétní skutečnosti.
II. Podmínkám § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 neodpovídá obecné konstatování o nemožnosti využití již dříve vymezených zastavitelných ploch a potřebě vymezit plochy jiné. Obec tedy musí v potřebné a přezkoumatelné míře podrobností zdůvodnit nejen to, které zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity a proč je použít k nové výstavbě nelze, ale i to, proč se u konkrétních pozemků mění jejich charakteristika z nezastavitelných na zastavitelné, a proč se jeví být vhodnou náhradou za pozemky nevyužité.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2011, čj. 8 Ao 6/2011-87)
Prejudikatura: č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1795/2009 Sb. NSS a č. 2266/2011 Sb. NSS.
Věc: a) Ing. Ivana M. a b) RNDr. Helena R, Ph.D., proti Hlavnímu městu Praha o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy.

Návrhem ze dne 12. 10. 2011 se navrhovatelky domáhaly zrušení opatření obecné povahy č. 9/2010 - změny vlny 07 územního plánu hl. m. Prahy - v části změny Z 1201/07 (dále jen „změna Z 1201/07“, popř. „napadené OOP“).
Uvedly, že odpůrce oznámil v roce 2009 zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jednou z projednávaných změn byla také změna Z 1201/07, jejíž podstatou byla redukce celoměstského systému zeleně a přeměna části pozemku z nezastavitelné plochy s funkcí „zeleň městská krajinná“ na zastavitelnou plochu s funkcí obytnou. Navrhovatelky podaly proti této změně námitky podle § 55 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006. Zastupitelstvo hlavního města Prahy bodem II. 1 usnesení č. 35/38 ze dne 26.3.2010 změnu územního plánu schválilo a současně v bodě III. 2 usnesení potvrdilo návrh rozhodnutí o námitkách, kterým byla námitka navrhovatelek zamítnuta. Napadená změna územního plánu nabyla účinnosti 16. 4. 2010 jako součást opatření obecné povahy č. 9/2010.
Navrhovatelky poukázaly na to, že odůvodnění opatření obecné povahy má splňovat náležitosti podle § 68 odst. 3 správního řádu, musí tedy obsahovat důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se zastupitelstvo řídilo při jejich hodnocení a při výkladu předpisů, a dále musí být jeho součástí informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Podle navrhovatelek napadené opatření obecné povahy tyto náležitosti nesplňuje. Odkázaly na judikaturu Nejvyššího správního soudu, konkrétně na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, čj. 9 Ao 1/2009-36, ze dne 4. 8. 2010, čj. 4 Ao 3/2010-54, a ze
Nahrávám...
Nahrávám...