dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2802/2013 Sb. NSS, Správní řízení: podjatost úřední osoby

č. 2802/2013 Sb. NSS
Správní řízení: podjatost úřední osoby
k § 14 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119)
Prejudikatura: č. 503/2005 Sb. NSS a č. 1778/2009 Sb. NSS.
Věc: Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí proti Magistrátu hlavního města Prahy o povolení pokácení dřevin, o kasační stížnosti žalobce.

Úřad městské části Praha 7 (správní orgán I. stupně) na základě žádosti společností Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Pražská teplárenská, a. s., Povodí Vltavy, s. p., a hlavního města Prahy, zastoupených zmocněncem Inženýring dopravních staveb a. s., rozhodnutím ze dne 20. 11. 2006 povolil kácení vyjmenovaných dřevin a keřových porostů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví shora uvedených žadatelů, a to z důvodu realizace stavby „Městský okruh Myslbekova -Pelc Tyrolka, stavba 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka“. Žalovaný však rozhodnutím ze dne 17. 4. 2007 k odvolání žalobce uvedené rozhodnutí správního orgánu I. stupně pro procesní vady zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení.
Správní orgán I. stupně novým rozhodnutím ze dne 14. 6. 2007 opětovně povolil kácení dřevin a keřových porostů na předmětných pozemcích. Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 10. 2007 odvolání žalobce a osoby zúčastněné na řízení podle § 90 odst. 5 správního řádu z roku 2004 zamítl a nové rozhodnutí úřadu městské části potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný ve vztahu k námitce podjatosti pracovníků správního orgánu I. stupně uvedl, že ta nebyla žalobcem uplatněna v souladu s § 14 odst. 2 správního řádu z roku 2004. O námitce podjatosti pracovníků odvolacího orgánu pak bylo rozhodnuto postupem upraveným v § 14 správního řádu z roku 2004 usnesením.
Jím měl žalovaný na mysli usnesení ředitele žalovaného ze dne 29. 3. 2007, kterým byl zamítnut návrh žalobce, aby z řízení o odvolání proti rozhodnutí úřadu městské části ze dne 20. 11. 2006 byl z důvodu pochybnosti o nepodjatosti vyloučen ředitel odboru ochrany prostředí Ing. arch. Jan Winkler a ostatní úřední osoby zařazené do tohoto odboru. Ředitel žalovaného vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12. 2004, čj. 2 As 21/2004-67, č. 503/2005 Sb. NSS, a dospěl k závěru, že pouze v důvodu zaměstnaneckého poměru úředních osob k účastníku řízení nelze shledat možnou podjatost pracovníků správního orgánu. S tímto právním názorem se ztotožnilo i Ministerstvo životního prostředí, které podle § 90 odst. 5 správního řádu z roku 2004 rozhodnutím ze dne 22. 6. 2007 odvolání žalobce zamítlo a uvedené rozhodnutí o námitce podjatosti potvrdilo.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 9. 2009, čj. 9 Ca 417/2007-49, žalobu proti
Nahrávám...
Nahrávám...