dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2838/2013 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum zamítnutí žádosti o obnovu správního řízení

č. 2838/2013 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum zamítnutí žádosti o obnovu správního řízení
Přestupky: blokové řízení; obnova řízení
k § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 31. 12. 2009
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
I. Obnova řízení na žádost účastníka podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 přichází v úvahu u přestupku, který byl vyřízen v blokovém řízení postupem podle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jen v případě, že žadatel neudělil souhlas s uložením pokuty v blokovém řízení.
II. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu správního řízení podléhá soudnímu přezkumu (§ 65 odst. 1 s. ř. s.).
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2013, čj. 1 As 21/2010-65)
Prejudikatura: č. 505/2005 Sb. NSS, č. 1979/2009 Sb. NSS a č. 2264/2011 Sb. NSS; č. 78/1997 Sb. ÚS; č. 4/2002 Sb. NS, č. 57/2002 Sb. NS a č. 69/2006 Sb. NS.
Věc: Robert Q. proti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobci byla v blokovém řízení uložena pokuta ve výši 1 000 Kč za přestupek podle § 22 odst. 1 písm. 1) zákona o přestupcích, ve spojení s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kterého se dopustil tím, že dne 30. 8. 2007 v 13:45 hodin v Brně, na ulici Údolní, jako řidič motorového vozidla značky Volvo XC 90 nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Pokutový blok obsahoval žalobcovo jméno a příjmení, jeho rodné číslo, adresu jeho bydliště, číslo jeho občanského průkazu, právní kvalifikaci přestupku, dobu, místo a popis přestupkového jednání, celkovou výši uložené pokuty, razítko a podpisy osob oprávněných k projednání přestupku a podpis stvrzující souhlas žalobce s projednáním přestupku v blokovém řízení.
Dne 10. 12. 2008 podal žalobce žádost o obnovu řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004. V ní uvedl, že až po oznámení dosažení 12 bodů v registru řidičů a výzvě k odevzdání řidičského průkazu zjistil, že byl uznán vinným i z přestupku ze dne 30. 8. 2007, ačkoliv jej nespáchal. Tohoto přestupku se ve skutečnosti dopustil jeho bratr Radim Q., který si od něho půjčil vozidlo a policistům předložil doklady od vozu. Ty byly uloženy uvnitř automobilu a mezi nimi se nacházely i řidičský průkaz a občanský průkaz žalobce. Celou tuto složku dokladů předal bratr nevědomky policistům, kteří si uvedené záměny osobních údajů nevšimli. Toto zjištění představuje dříve neznámou skutečnost, která existovala v době původního řízení a kterou nemohl uplatnit v původním řízení, přičemž tato skutečnost může odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, rozhodnutím ze dne 13. 2. 2009 podle § 100 odst. 6 správního řádu z roku 2004 žádost žalobce o obnovu řízení zamítla. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedla, že podle vyjádření policistů, kteří projednávali uvedený přestupek,
Nahrávám...
Nahrávám...