dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2851/2013 Sb. NSS; Správní řízení: stavení lhůty pro rozhodnutí o návrhu; nezbytná doba k opatření údajů

č. 2851/2013 Sb. NSS
Správní řízení: stavení lhůty pro rozhodnutí o návrhu; nezbytná doba k opatření údajů
k § 71 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Vyzve-li správní orgán usnesením účastníka k předložení podkladů nezbytných pro rozhodnutí ve věci a účastník proti tomuto usnesení podá rozklad, nelze považovat dobu řízení o tomto rozkladu (v daném případě delší než 3 měsíce) za dobu nezbytně nutnou, po kterou neběží lhůta pro rozhodnutí o návrhu (ve věci) podle § 71 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2013, čj. 62 A 92/2012-64)
Věc: Společnost s ručením omezeným STUDENT AGENCY proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vydání rozhodnutí.

Návrh žalobkyně podle § 114 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl doručen žalovanému dne 3. 4. 2012.
Dne 10. 4. 2012 žalovaný vydal usnesení, kterým vyzval Českou republikou - Ministerstvo vnitra (centrální zadavatel) k předložení podkladů a účastníkům řízení stanovil lhůtu k důkazním a jiným návrhům (do 17. 4. 2012) a lhůtu k vyjádření k podkladům rozhodnutí (do 19. 4. 2012).
Dne 18. 4. obdržel žalovaný vyjádření centrálního zadavatele.
Dne 20. 4. 2012 vydal žalovaný usnesení, kterým uložil žalobkyni předložit seznam referenčních zakázek obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmět šetřené zakázky. Následně obdržel vyjádření, v němž žalobkyně s uloženou povinností nesouhlasila. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně rozklad, kde namítala, že uložení povinnosti v napadeném rozhodnutí postrádá jakoukoli právní či věcnou oporu.
Usnesením ze dne 17. 5. 2012 žalovaný uložil žalobkyni předložit další dokumenty. Žalobkyně s uloženou povinností opětovně nesouhlasila a podala i proti tomuto usnesení rozklad.
Rozhodnutím ze dne 19. 7. 2012 předseda žalovaného usnesení ze dne 20. 4. 2012 potvrdil a podaný rozklad zamítl.
Usnesením ze dne 23. 7. 2012 stanovil žalovaný účastníkům řízení lhůtu do 6. 8. 2012 k předkládání důkazních či jiných návrhů. Proti tomuto usnesení podal rozklad centrální zadavatel.
Usnesením ze dne 26. 7. 2012 uložil žalovaný centrálnímu zadavateli předložit originál dokumentace o veřejné zakázce.
Usnesením ze dne 7. 8. 2012 žalovaný ustanovil znalce - prof. Ing. Václava Smejkala, CSc. LLM. k vypracování znaleckého posudku, kdy žalobce namítl podjatost ustanoveného znalce.
Rozhodnutím ze dne 29. 8. 2012 předseda žalovaného usnesení ze dne 17. 5. 2012 potvrdil a podaný rozklad zamítl.
Usnesením ze dne 5. 9. 2012 ustanovil žalovaný znalce - Ing. Vladimíra Vlachovského k vypracování znaleckého posudku, kde odpoví na tytéž otázky, které byly formulovány v usnesení o ustanovení znalcem prof. Ing. Václavem Smejkalem, CSc, LLM. Znalec Ing. Vladimír Vlachovský však oznámil svoji podjatost a žalovaný jej vyloučil.
Usnesením ze dne 1. 10. 2012 byla námitka podjatosti znalce prof. Ing. Václava Smejkala, CSc, LLM., zamítnuta. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně rozklad.
Usnesením ze dne 30. 10. 2012 ustanovil žalovaný znalce - Ing. Toni Kolucha, Ph.D., k vypracování znaleckého posudku, kde odpoví na tytéž otázky, které byly formulovány v usnesení o
Nahrávám...
Nahrávám...