dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2871/2013 Sb. NSS; Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti; Stavební a územní řízení: zahájení a přerušení řízení

č. 2871/2013 Sb. NSS
Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti
Stavební a územní řízení: zahájení a přerušení řízení
k § 86 odst. 5, § 111 odst. 3 a § 196 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
k § 44 odst. 1, § 45 odst. 2, § 64 odst. 1 písm. a), § 65 odst. 1 a § 71 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 80 soudního řádu správního
I. Žádost o vydání územního rozhodnutí či o stavební povolení, která v rozporu s § 196 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 není podána na stanoveném formuláři, je sice žádostí vadnou, nicméně přesto způsobilou zahájit ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu z roku 2004 územní či stavební řízení. Je tedy na stavebním úřadu, aby v takovém případě vyzval žadatele o vydání územního rozhodnutí či stavebníka k doplnění žádosti a současně přerušil do doby odstranění vad žádosti řízení [§ 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, § 45 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004].
II. V případě přerušení správního řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 spojeného s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2 citovaného zákona se má v souladu s § 65 odst. 1 téhož zákona za to, že pořádková lhůta pro vydání rozhodnutí správního orgánu stanovená v § 71 správního řádu z roku 2004, příp. zvláštním zákonem, neběžela již ode dne podání vadné žádosti, tj. od zahájení správního řízení, a dále neběží až do uplynutí 15 dnů po skončení přerušení řízení. Teprve ode dne, kdy tato lhůta marně uplynula, počíná účastníkům řízení běžet roční lhůta podle § 80 odst. 1 s. ř. s. pro případné podání nečinnostní žaloby. Pokud však k přerušení správního řízení došlo až po té, kdy lhůta pro vydání rozhodnutí správního orgánu již uplynula, nemá toto následné přerušení za následek obnovení lhůty pro rozhodnutí správního orgánu, a tudíž ani nijak neovlivňuje běh lhůty pro podání nečinnostní žaloby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2013, čj. 5 Ans 4/2012-20)
Prejudikatura: č. 1683/2008 Sb. NSS.
Věc: a) PhDr. Magdalena J. a b) Ing. Jiří J. proti Městskému úřadu Říčany o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobkyně a).

Žalobci se dne 19. 10. 2009 obrátili na žalovaného jakožto stavební úřad s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení pro stavbu, jež v samotné žádosti nebyla definována. Z příloh k žádosti bylo možné dovodit, že žalobci hodlali vybudovat na svých pozemcích nové oplocení, sklad zahradních potřeb označený jako altán, garáž, cesty, novou vrtanou studnu, provést terénní úpravy (včetně úpravy vodních ploch) a připojit tyto objekty na inženýrské sítě a komunikace.
Jelikož žalovaný dosud o této žádosti nerozhodl, podali žalobci žalobu na ochranu proti nečinnosti u Krajského soudu v Praze, který ji však usnesením ze dne 17. 1. 2012, čj. 44 A 71/2011-50, odmítl jako opožděnou.
Krajský soud v citovaném usnesení uvedl, že zmiňovanou žádostí doručenou žalovanému dne 19. 10. 2009 žalobci hodlali zahájit obě řízení, tj. řízení územní i stavební. Pro
Nahrávám...
Nahrávám...