dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2939/2014 Sb. NSS; Správní řízení: podmínky pro vydání rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu

č. 2939/2014 Sb. NSS
Správní řízení: podmínky pro vydání rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu
k § 141 odst. 4, § 142 odst. 1 a § 142 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
První podmínkou na straně žadatele, požaduje-li tento vydání deklaratorního rozhodnutí o žádosti podle § 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004, je prokázání nezbytnosti takového rozhodnutí pro uplatnění práv žadatele, přičemž jedná-li se o opětovné rozhodnutí o témže právním vztahu, pak kumulativně přistupuje druhá podmínka, a to podmínka povinnosti tvrzení a následně povinnosti prokázání nových skutečností (s výhradou možnosti správního orgánu provést i nenavržené důkazy ve smyslu § 142 odst. 3 ve spojení s § 141 odst. 4 správního řádu z roku 2004), které odůvodňují změnu v posouzení právního vztahu. Právě splnění této posledně uvedené podmínky tvrzení a prokázání změny poměrů je způsobilé prolomit překážku řízení tzv. věci rozhodnuté („rei administratae“) ve smyslu procesněprávním a právní jistotu ostatních účastníků právního vztahu či ostatních osob dotčených na svých právech představovanou právní mocí rozhodnutí ve smyslu hmotněprávním.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 10. 4. 2013, čj. 52 A 67/2012-38)
Prejudikatura: č. 2370/2011 Sb. NSS; č. 9162/31 Boh. A, č. 10017/32 Boh. A, č. 10130/32 Boh. A ač. 11955/35 Boh. A.
Věc: a) Jan B., b) Anežka N. a c) Hynek B. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje, za účasti 1) Miroslava T. a 2) Dalibora D., o zrušení veřejně přístupné účelové komunikace.

Rozhodnutím Městského úřadu Hlinsko ze dne 24. 11. 2009 ve spojení s rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 2. 2010, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2010, bylo v řízení podle § 142 odst. 2 správního řádu k žádosti žalobců a dalšího účastníka správního řízení pod výrokem I. rozhodnutí deklarováno, že pozemek parc. č. 116/1 v k. ú. Hlinsko v Čechách je veřejně přístupnou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Výrokem II. téhož rozhodnutí bylo rozhodnuto, že se veřejný přístup na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích neomezuje.
Žádostí ze dne 3. 11. 2011 požádali žalobci jako spoluvlastníci pozemku parc. č. 116/1 v k. ú. Hlinsko v Čechách o zrušení veřejně přístupné účelové komunikace na uvedeném pozemku. Městský úřad Hlinsko rozhodnutím ze dne 15. 6. 2012 tuto žádost zamítl.
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podali žalobci odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 5. 10. 2012 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Odůvodnění je vystavěno na absenci nových skutečností ve vztahu k podkladu rozhodnutí vydanému v předchozím správním řízení podle § 142 správního řádu.
Proti rozhodnutí žalovaného podali žalobci žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích. Tvrdili nezákonnost rozhodnutí, jelikož před jeho vydáním nebyl zjištěn skutečný stav věci v době rozhodování. Žalobci měli za to, že věc byla posouzena pouze formálně, nikoliv objektivně. Žalobci namítali, že již původní rozhodnutí, k němuž žalovaný vztahoval změnu poměrů majících vliv na
Nahrávám...
Nahrávám...