dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2979/2014 Sb. NSS; Práva na informace: povinná osoba

č. 2979/2014 Sb. NSS
Práva na informace: povinná osoba
k § 17 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 304/1997 Sb. a č. 103/2004 Sb.*)
k § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 39/2001 Sb. a č. 61/2006 Sb.
Právnická osoba, která na základě pověření Ministerstva dopravy vede pro potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech (podle § 17 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2013, čj 62 A 26/2012-129) **)
Prejudikatura: č. 74/2004 Sb. NSS, č. 1688/2008 Sb. NSS a č. 2635/2012 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 10/2007 Sb. US (sp. zn. I ÚS 260/06).
Věc: Akciová společnost Seznam.cz proti Ministerstvu dopravy o poskytnutí informace.

Dne 21. 11. 2011 se žalobkyně obrátila na společnost CHAPS, spol. s r. o. se žádostí o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mimo jiné uvedla, že se již dříve s obdobnou žádostí obrátila na žalovaného (požadovala kompletní aktualizované údaje ve zdrojových formátech). Žalovaný jí sice informace poskytl, nikoli však v požadovaném formátu. Svůj postup žalovaný odůvodnil tím, že nemá k těmto přenosovým souborům a výsledkům vlastní činnosti zpracovatele přístup. Žalobkyně proto požadovala tyto informace po společnosti CHAPS, která byla na základě smlouvy uzavřené se žalovaným pověřena k vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech podle § 17 odst. 2 zákona o silniční dopravě.
Společnost CHAPS žalobkyni dne 9.12.2011 sdělila, že není povinným subjektem ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a požadované informace jí neposkytla.
Žalobkyně se poté obrátila s „odvoláním“ na žalovaného. Žalovaný se k tomuto odvolání vyjádřil přípisem ze dne 16. 1. 2012, v němž uvedl, že společnost CHAPS není povinným subjektem a žalovaný není jejím nadřízeným orgánem.
Žalobkyně následně podala k ministrovi dopravy podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti žalovaného ve smyslu § 80 správního řádu. Tomuto podnětu však ministr dopravy nevyhověl.
Žalobkyně podala žalobu u Krajského soudu v Brně, ve které uvedla, že považuje společnost CHAPS za veřejnou instituci ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Uvedla, že míra naplnění jednotlivých definičních znaků, jak jsou uvedeny v nálezu Ústavního soudu ze dne 24.1.2007, sp. zn. I. ÚS 260/06, č. 10/2007 Sb. ÚS, nemusí být vždy konstantní a tyto znaky nemusí být naplněny kumulativně; stačí převaha znaků. Žalobkyně ve své argumentaci odkázala také na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, čj. 8 As 57/2006-67, č. 1688/2008 Sb. NSS, v němž byla shledána veřejnou institucí i akciová společnost založená městem. Žalobkyně dodala, že společnost CHAPS spravuje na základě smlouvy se žalovaným registr veřejného charakteru a v souvislosti s vedením tohoto registru existuje mezi žalovaným a touto společností prvek kontroly vedení tohoto systému. Navíc podle žalobkyně tato společnost plní rovněž veřejný účel.
Žalobkyně poukázala dále na to, že
Nahrávám...
Nahrávám...