dnes je 4.2.2023

Input:

č. 3064/2014 Sb. NSS; Právo na informace: žádost o informace dle zvláštního právního předpisu; vztah zvláštního právního předpisu a zákona o svobodném přístupu k informacím

č. 3064/2014 Sb. NSS
Právo na informace: žádost o informace dle zvláštního právního předpisu; vztah zvláštního právního předpisu a zákona o svobodném přístupu k informacím
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění do 31. 3. 2012
k zákonu č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 181/2007 Sb. a č. 227/2009 Sb. (v textu jen „zákon o zpřístupnění svazků“)
I. Při posuzování vztahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jiného předpisu, který upravuje poskytování informací v určité oblasti života společnosti, je v každém konkrétním případě třeba posoudit povahu informací požadovaných žadatelem s ohledem na předmět úpravy zvláštního právního předpisu a jeho rozsah a povahu, aby nedošlo k situaci, kdy není žadateli informace poskytnuta vůbec, anebo je mu poskytnuta pouze její část v rozsahu zvláštního právního předpisu, čímž by využitelnost informace pro žadatele mohla být zbytečně snížena.
II. Žadateli o poskytnutí informací jsou v režimu zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zpřístupněny pouze některé informace, které mohou vypovídat o činnosti bezpečnostních složek v určitém období. Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti je tak ve vztahu k obecné úpravě poskytování informací v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zvláštním právním předpisem pouze v rozsahu poskytování informací, na které se vztahuje. V případě žádosti o poskytnutí jakýchkoliv dalších informaci o činnosti bývalé StB je proto možno postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zpravidla se bude jednat o informace obsažené ve spisových nebo archivních pomůckách bezpečnostních složek, které nejsou v dispozici ministerstev nebo Archivu bezpečnostních složek, případně o jiné informace, které se v archivních pomůckách bezpečnostních složek nenacházejí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2014, čj. 7 As 61/2013-40)
Prejudikatura: č. 204/2004 Sb. NSS a č. 2601/2012 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 223/2010 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 517/10).
Věc: Tomáš H. proti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce v žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádal Policii České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II (dále jen „správní orgán I. stupně“) o poskytnutí obsahu celého spisu tykajícího se vyřizování stížnosti žalobce na protiprávní jednání a nevhodné chování příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování vůči jeho osobě. Dále žalobce žádal, aby mu bylo umožněno pořídit si kopii stížnostního spisu. Rovněž žádal o poskytnutí informace, zda nadporučík Bc. Pavel D., který je zařazen do skupiny vyřizující stížnosti a který jeho stížnost vyřizoval, byl příslušníkem, pracovníkem nebo spolupracovníkem Státní bezpečnosti (dále jen „StB“),
Nahrávám...
Nahrávám...