dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3066/2014 Sb. NSS; Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti

č. 3066/2014 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti
k § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
k § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 241/1994 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č 264/2006 Sb., č. 261/2007 Sb. a č. 306/2008 Sb. (v textu jen „zákon o pojistném“)
Odstupné poskytnuté zaměstnavatelem při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem prokazatelně z důvodu podle § 52 písm. e) zákoníku práce z roku 2006 (tj. z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti) je odstupným poskytnutým na základě zákoníku práce jakožto zvláštního právního předpisu ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Podle tohoto ustanovení se proto takové odstupné nezahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnanců pro pojistné na důchodové pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, čj 6 Ads 90/2013-50)
Prejudikatura: č. 791/2006 Sb. NSS, č. 2119/2010 Sb. NSS a č. 2580/2012 Sb. NSS; č. 57/2013
Sb. NS.
Věc: Akciová společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava proti České správě sociálního zabezpečení o pojistné na sociální zabezpečení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyni byla platebním výměrem Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 9. 12. 2010 uložena povinnost uhradit dlužné pojistné dle zákona o pojistném ve výši 737 821 Kč a penále ve výši 209 982 Kč dopočtené podle § 20 téhož zákona.
Žalobkyně dle tvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení neodvedla pojistné, která měla ze zákona odvést za částku, kterou vyplatila svým osmi zaměstnancům při rozvázání pracovního poměru dohodou v letech 2008 až 2010 z důvodu uvedeného v § 52 písm. e) zákoníku práce z roku 2006, tj. z důvodu, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost.
Žalobkyně podala proti platebnímu výměru odvolání, které žalovaná rozhodnutím ze dne 15. 2. 2011 zamítla.
Žalobkyně proti rozhodnutí žalované podala žalobu u Krajského soudu v Ostravě, ve které namítala, že odstupné ve smyslu zákoníku práce je možné přiznat i zaměstnancům, s nimiž je rozvazován poměr z důvodu stanoveného v § 52 písm. e) zákoníku práce z roku 2006, a to na základě principu „co není zakázáno, je dovoleno“, a že ani takovéto odstupné nemá být zahrnuto do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 12. 11. 2013 zamítl. Ztotožnil se se závěry žalované, že žalobkyni poskytnuté odstupné nemohlo být zahrnuto pod výjimku stanovenou v § 5 odst. 2 písm. b) zákona o pojistném, podle něhož se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují „odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních právních předpisů“.
Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně
Nahrávám...
Nahrávám...