dnes je 4.6.2023

Input:

č. 3184/2015 Sb. NSS; Ochranné známky: zpětné účinky prohlášení neplatnosti ochranné známky

č. 3184/2015 Sb. NSS
Ochranné známky: zpětné účinky prohlášení neplatnosti ochranné známky
k § 2 odst. 1 písm. r) bodu 1 a § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákonů č. 145/2000 Sb. a č. 36/2008 Sb.*)
k § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
I. Je-li osoba vlastníkem nebo uživatelem výrobků, které obsahují označení v souladu s ochrannou známkou zapsanou Úřadem průmyslového vlastnictví, nemůže jít o padělek ve smyslu § 2 odst. 1 písm. r) bodu 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jen proto, že v budoucnu bude táž ochranná známka se zpětnými účinky prohlášena za neplatnou pro zásah do práv majitele jiné ochranné známky (§ 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách).
II. Pokud osoba ochrannou známku užívala v souladu s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví, nelze takovou osobu zpětně, po zrušení ochranné známky s účinky ex tunc, za toto jednání sankcionovat podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy v rovině trestního práva správního.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, čj. 10 As 157/2014-39)
Prejudikatura: č. 360/2004 Sb. NSS, č. 785/2006 Sb. NSS, č. 1639/2008 Sb. NSS a č. 1758/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 30/1995 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 215/94), č. 193/2001 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 535/2000), č. 117/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 150/01), č. 186/2006 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 69/06) a č. 35/1010 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 298/09).
Věc: Akciová společnost El NINO BEVERAGES proti Generálnímu ředitelství cel o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Na podnět společnosti Duracell Batteries BVBA ze dne 23.1. 2009 Celní úřad Kolín (dále jen „správní orgán I. stupně“) zahájil okamžitou kontrolu skladových prostor společnosti Interhoek, s. r. o. Zjistil, že v těchto prostorech žalobkyně skladovala celkem 185 941 kusů plechovek energetických nápojů s označením „DURACELL“, měl za to, že kontrolované zboží porušuje některá práva duševního vlastnictví dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách, a proto jej téhož dne zadržel.
Dne 23. 3. 2009 správní orgán I. stupně zahájil navazující řízení o správním deliktu. Poté řízení o správním deliktu přerušil a vyčkal rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci prohlášení slovní ochranné známky č. 288416 společnosti EL NINO, a. s. ve znění „DURACELL“ a kombinované ochranné známky č. 292152 téže společnosti ve znění „DURACELL ENERGY DRINK +“ (obě zapsané pro třídy 5, 32 a 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb), jež užívala žalobkyně, za neplatné. Úřad průmyslového vlastnictví správnímu orgánu I. stupně dne 27. 8. 2009 sdělil, že rozhodnutími ze dne 27. 7. 2009 byly výše specifikované ochranné známky prohlášeny za neplatné s účinky ex tunc a dne 30. 10. 2009 mu pak oznámil, že dne 16. 10. 2009 předseda Úřadu zamítl rozklady proti těmto rozhodnutím, a prohlášení těchto ochranných známek za neplatné tak
Nahrávám...
Nahrávám...