dnes je 1.4.2023

Input:

č. 3215/2015 Sb. NSS; Správní řízení: závažný důvod; zmeškaný úkon

č. 3215/2015 Sb. NSS
Správní řízení: závažný důvod; zmeškaný úkon
k § 41 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Závažné důvody, které představují překážku, jež bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný úkon (§ 41 správního řádu z roku 2004), musí být objektivní povahy, přičemž závažnost těchto důvodů se posuzuje vždy podle okolností konkrétního případu.
II. Nepříznivý zdravotní stav účastníka řízení lze považovat za závažný důvod, který představuje překážku, jež bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný úkon (§ 41 správního řádu z roku 2004), pouze tehdy, pokud mu skutečně brání učinit zmeškaný úkon.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2015, čj. 7 Azs 13/2015-28)
Věc: Tni Thanh Tam L. proti Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalobkyně.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (správní orgán I. stupně) dne 22. 1. 2014 rozhodl o správním vyhoštění žalobkyně.
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podala žalobkyně odvolání, jež žalovaná zamítla dne 12. 3. 2014 jako opožděné.
Žalobkyně se u Městského soudu v Praze domáhala zrušení rozhodnutí žalované. Městský soud tuto žalobu svým rozhodnutím ze dne 3.12. 2014, čj. 2 A 28/2014-62, zamítl.
V odůvodnění rozsudku se městský soud zabýval otázkou opožděnosti odvolání, resp. žádostí o prominutí zmeškání tohoto úkonu ve smyslu § 41 odst. 2 správního řádu. Podle městského soudu žalovaná nepochybila, pokud odmítla odvolání žalobkyně jako opožděné. Městský soud dospěl dále k závěru, že nebyly splněny podmínky pro prominutí zmeškání úkonu (odvolání), jelikož žalobkyně k opožděnému odvolání nepřiložila žádost o prominutí zmeškání úkonu. Tuto žádost připojila až k doplnění odvolání. Podle městského soudu nelze žádost o prominutí zmeškání úkonu oddělit od zmeškaného úkonu a nelze také požádat o prominutí zmeškání úkonu teprve při doplnění zmeškaného úkonu, přičemž při podání opožděného blanketního odvolání taková žádost podána nebyla. Pro podporu svých závěrů odkázal městský soud na svůj rozsudek ze dne 26. 2. 2014, čj. 2 A 78/2014-21.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. V ní uvedla, že městský soud nesprávně vyložil § 41 odst. 2 správního řádu. Podle stěžovatelky institut navrácení v předešlý stav slouží k odstranění tvrdosti zákona, přičemž 15denní lhůta stanovená v citovaném ustanovení začne běžet teprve ode dne, kdy odpadne překážka, která bránila včasnému učinění úkonu. Stěžovatelka uvedla, že dne 24.1.2014 utrpěla ustřel páteře a léčila se až do 14. 2. 2014, přičemž poté, co se uzdravila, vyhledala svou právní zástupkyni, která blanketní odvolání doplnila dne 26. 2. 2014 spolu se zasláním žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Podle stěžovatelky překážka, tj. její zdravotní stav, která bránila včasnému učinění úkonu (podání odvolání), odpadla až dne 14. 2. 2014. Až od tohoto dne začala běžet lhůta 15 dnů pro podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Pokud tedy zástupkyně stěžovatelky podala žádost o prominutí zmeškání úkonu spolu s doplněním
Nahrávám...
Nahrávám...