dnes je 26.11.2022

Input:

č. 3219/2015 Sb. NSS; Přestupky: odložení výkonu rozhodnutí; záznam bodů do registru řidičů; jiné právní účinky rozhodnutí

č. 3219/2015 Sb. NSS
Přestupky: odložení výkonu rozhodnutí; záznam bodů do registru řidičů; jiné právní účinky rozhodnutí
k § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 52/2001 Sb., č. 62/2002 Sb. a č. 344/2007 Sb.
k § 74 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle něhož musí správní orgán vyhovět žádosti o odložení výkonu rozhodnutí, jestliže účastník podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem, dopadá pouze na exekuční proveditelnost rozhodnutí, nikoliv na záznam bodů do registru řidičů. Záznam bodů spadá mezi tzv. jiné právní účinky rozhodnutí ve smyslu § 74 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. I 2015, čj. 6 As 263/2014-33)
Prejudikatura: č. 1950/2009 Sb. NSS, č. 2391/2011 Sb. NSS a č. 2874/2013 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 159/2006 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 53/06) a č. 159/2008 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 1260/07)
Věc: Jana M. proti Krajskému úřadu kraje Vysočina o záznam bodů v registru řidičů, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně se dne 4. 5.2013 dopustila přestupku tím, že překročila nejvyšší povolenou rychlost mimo obec, sníženou dopravní značkou, o 30 km/h a více, za což jí Magistrát města Jihlavy uložil rozhodnutím ze dne 11.7. 2013 pokutu a zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu dvou měsíců. Na základě spáchání uvedeného přestupku byly žalobkyni do registru řidičů zaznamenány tři body a v důsledku toho dosáhla hranice 12 bodů. Dne 16. 10. 2013 žalobkyni Městský úřad Havlíčkův brod (dále jen „městský úřad“) podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), oznámil dosažení 12 bodů a vyzval ji k odevzdání řidičského průkazu kvůli pozbytí řidičského oprávnění.
Žalobkyně následně podala námitky ve smyslu § 123f odst. 1 zákona o silničním provozu proti všem záznamům bodů v registru řidičů, neboť pochybovala o tom, že se dopustila tolika „bodovaných“ přestupků. Městský úřad námitky žalobkyně zamítl rozhodnutím ze dne 4. 12. 2013. Žalobkyně se rozhodnutí městského úřadu bránila odvoláním, které však žalovaný zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného žalobkyně brojila správní žalobou, kterou ovšem Krajský soud v Hradci Králové shledal nedůvodnou a rozsudkem ze dne 15. 8. 2014, čj. 30 A 44/2014-49, ji zamítl. Žalobkyně až v žalobě rozporovala záznam tří bodů provedený na základě výše citovaného rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy z 11. 7. 2013 (v řízení před správními orgány tuto námitku nevznesla, její odvolání bylo blanketní a žalobkyně je, ač k tomu vyzvána, nijak nedoplnila). Vykonatelnost tohoto rozhodnutí totiž byla na základě rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 18.11. 2013 odložena podle § 83 odst. 1 zákona o přestupcích. Záznam zmíněných tří bodů tudíž podle žalobkyně postrádal způsobilý podklad. Krajský soud argumentaci žalobkyně nepřisvědčil, přičemž převzal závěry plynoucí z rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 3. 2013, čj. 17 A 54/2011-40. Konstatoval, že záznam bodů není
Nahrávám...
Nahrávám...