dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3285/2015 Sb. NSS, Správní řízení: účastníci v řízení o odstranění stavby; kritérium míry přiměřené poměrům

č. 3285/2015 Sb. NSS
Správní řízení: účastníci v řízení o odstranění stavby; kritérium míry přiměřené poměrům
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 281/2009 Sb.*)
k § 27 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Kritérium míry přiměřené poměrům je pro vymezení přímého dotčení podle § 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004 v řízení o odstranění stavby třeba vykládat nikoliv vzhledem k obdobné demolici, ale ve vztahu k poměrům dané lokality.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2015, čj. 1 As 62/2015-32)
Prejudikatura: č. 1641/2008 Sb. NSS a č. 2029/2010 Sb. NSS.
Věc: a) Ing. Daniel V., b) Ing. Miroslav P. a c) Ing. Přemysl S. proti Magistrátu hlavního města Prahy, za účasti akciové společnosti Písečná Invest, o odstranění stavby, o kasační stížnosti žalobce b).

Úřad městské části Praha 8 rozhodl usnesením ze dne 24. 3. 2010, že žalobci a), b) a c) nejsou účastníky řízení o odstranění stavby -mateřská školka, jesle č. 3 a hospodářská budova (dále jen „stavba“), čehož se žalobci domáhali z titulu vlastnického práva k sousedním nemovitostem. Proti tomuto usnesení se žalobci odvolali.
Žalovaný spojil podaná odvolání do jednoho řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí ze dne 2. 2. 2011, kterým žalovaný opravil identifikaci sídla žadatele o odstranění stavby, osoby zúčastněné na řízení, a ve zbytku rozhodnutí o nepřiznání statusu účastníků řízení potvrdil.
Žalobci a), b) a c) se u Městského soudu v Praze domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného. Namítali nesprávně zjištěný skutkový stav správními orgány a nepřezkoumatelnost jejich rozhodnutí pro nedostatek důvodů. Dále tvrdili, že usnesení o tom, že nejsou účastníky řízení o odstranění stavby, je nezákonné, neboť jejich vlastnická práva jsou v řízení přímo dotčena, jelikož jsou vlastníky bytů v nemovitostech nacházejících se na pozemcích sousedících se stavbou.
Městský soud svým rozhodnutím ze dne 25. 2. 2015, čj. 6 A 78/2011-49, tyto žaloby ve spojeném řízení zamítl. Ustanovení § 128 stavebního zákona z roku 2006 neobsahuje vlastní definici okruhu účastníků řízení, žalovaný tak dle soudu správně vycházel z právní úpravy obecné, a sice z § 27 správního řádu. Podle tohoto ustanovení jsou účastníky správního řízení „též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech“. V případě vlastnictví sousední nemovitosti se může jednat o dotčení vlastnických práv k ní, jestliže zamýšlený záměr (odstranění stavby) může mít přímý vliv na držbu, užívání či nakládání s příslušnou nemovitostí. Tento závěr nelze aplikovat tak, že by kterémukoliv vlastníku přilehlé nemovitosti svědčilo bez dalšího právo účastnit se řízení o odstranění stavby pouze z důvodu, že jeho právo bude dočasnými průvodními jevy stavební činnosti pravděpodobně ovlivněno.
Klíčovým pojmem § 27 odst. 2 je přímé dotčení. Po provedení jeho výkladu v kontextu judikatury správních soudů dospěl městský soud k závěru, že v případě odstranění stavby by
Nahrávám...
Nahrávám...