dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3286/2015 Sb. NSS; Správní řízení: nahlížení do spisu

č. 3286/2015 Sb. NSS
Správní řízení: nahlížení do spisu
k § 38 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 12. 2013
Pro posouzení existence (prokázání) právního zájmu na nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu z roku 2004 je vedle kupř. aktivity žadatele ve správním řízení (byť v něm nebyl účastníkem) významná právě i „pozice“ žadatele ve vztahu k otázkám, jež byly ve správním řízení řešeny. Jestliže je žadatel o nahlédnutí do spisu účasten coby smluvní strana na smlouvách navazujících na postup zadavatele, který byl ve správním řízení shledán rozporným se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jestliže žadatel hodlá za této situace využívat proti některému z účastníků smlouvy uzavřené v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách soukromoprávní ochrany, pak jeho „pozice“ takový právní zájem na nahlédnutí do spisu prokazuje.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17.4. 2014, čj. 62 Af 18/2013-112*))
Prejudikatura: č. 1771/2009 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 20. 9. 2001, Courage a Crehan (C-453/99, Recueil, s. I-6297), ze dne 29.6. 2010, Komise proti Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, Sb. rozh., I-5885), ze dne 29. 6. 2010, Komise proti Bavarian Lager (C-28/08 P, Sb. rozh., I-6055), ze dne 14. 6. 2011, Pfleiderer (C-360/09, Sb. rozh., s. I-5161), ze dne 28. 6. 2012, Komise proti Éditions Odile Jakob (C-404/10 P), ze dne 6. 6. 2013, Donau Chemie a další (C-536/11), ze dne 14. 11. 2013, LPN a Finsko proti Komisi (C-514/11 P), a ze dne 27. 2. 2014, Komise proti EnBW (C-365/12 P).
Věc: Akciová společnost IFM Group proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o nahlédnutí do správního spisu.

Žalobkyně požádala žalovaného o nahlédnutí do určitého správního spisu, přičemž ve své žádosti uvedla, že vede s Ministerstvem vnitra soudní spory, které se vztahují právě k uvedenému správnímu řízení. Ministerstvo vnitra bylo zadavatelem veřejné zakázky na poskytování služeb provedením elektronické aukce (smlouva ze dne 5. 6. 2008) a žalovaný v rámci přezkumu postupu tohoto zadavatele dospěl v rozhodnutí ze dne 14. 4. 2009 k závěru, že postupem tohoto zadavatele došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Žalobkyně mohla být podle své žádosti o nahlédnutí do správního spisu postupem uvedeného zadavatele poškozena, jelikož jí byla ze strany zadavatele vnucena povinnost uzavřít smlouvu se společností (dnes) CLANROY, a. s. Žalobkyně si tedy podle své žádosti potřebovala opatřit podklady pro vedení soudních sporů, a proto měla právní zájem na nahlédnutí do dotčeného správního spisu. Následně žalobkyně k výzvě žalovaného doplnila svoji žádost tak, že identifikovala otázky, jejichž právní zodpovězení je pro vedení soukromoprávních sporů podstatné.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 13. 8. 2012 žádosti žalobkyně o nahlédnutí do správního spisu nevyhověl. Dospěl k závěru, že důvody uváděné žalobkyní nejsou dostatečnými pro prokázání právního zájmu, na jehož základě by ji mělo být umožněno do správního spisu nahlédnout. Závěr o porušení zákona o veřejných zakázkách i relevantní argumentace byla podle žalovaného obsažena v obou postupně vydaných
Nahrávám...
Nahrávám...