dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3438/2016 Sb. NSS, Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí dotace; spor o zrušení veřejnoprávní smlouvy

č. 3438/2016 Sb. NSS
Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí dotace; spor o zrušení veřejnoprávní smlouvy
k § 167 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 10b odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
k zákonu č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
I. Proti rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy (§ 167 odst. 3 správního řádu), jejímž předmětem je poskytnutí dotace (§ 10b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.), není opravný prostředek přípustný (§ 10b odst. 3 citovaného zákona).
II. Sporem z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu § 10b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., je jak spor z veřejnoprávní smlouvy o plnění, tak další spory s veřejnoprávní smlouvou související, včetně řízení, jehož předmětem je zrušení veřejnoprávní smlouvy.
III. Bylo-li rozhodnutí ve sporu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci vydáno po nabytí účinnosti zákona č. 24/2015 Sb., rozhoduje Ministerstvo financí podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., třebaže řízení před Ministerstvem financí bylo zahájeno před účinností této novely (a contrario čl. II. téže novely).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2016, čj. 10 Afs 49/2016-33)
Prejudikatura: č. 1349/2007 Sb. NSS, č. 1907/2009 Sb. NSS, č. 2021/2010 Sb. NSS a č. 2984/2014 Sb. NSS.
Věc: Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje proti Ministerstvu financí o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobkyně a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „poskytovatelka dotace“) uzavřely dne 20. 7. 2010 smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Na základě smlouvy získala žalobkyně dotaci na rekonstrukci silnice II. třídy II/430 v průtahu městem Vyškov. Při veřejnoprávní kontrole na místě již zkolaudované stavby pracovníci poskytovatelky dotace zjistili poruchy, a to příčné trhliny nové vozovky. Poskytovatelka dotace dne 16. 9. 2013 navrhla zrušení smlouvy o poskytnutí dotace, se kterým žalobkyně nesouhlasila. Poskytovatelka dotace proto žalovanému zaslala podnět k zahájení řízení - žádost o zrušení smlouvy. Rozhodnutím ze dne 13. 3. 2015 žalovaný spornou smlouvu z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) a d) správního řádu zrušil a poučil strany o nemožnosti podat proti rozhodnutí rozklad. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí bránila žalobou, kterou Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 2. 2016, čj. 9 Af 42/2015-38,
Nahrávám...
Nahrávám...