dnes je 4.6.2023

Input:

č. 3442/2016 Sb. NSS; Stavební řízení: koncentrace stavebního řízení; námitky; zvuková nahrávka jako důkazní prostředek

č. 3442/2016 Sb. NSS
Stavební řízení: koncentrace stavebního řízení; námitky; zvuková nahrávka jako důkazní prostředek
k § 112 odst. 1 větě druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 18 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Účinky koncentrace stavebního řízení dle § 112 odst. 1 věty druhé stavebního zákona, z roku 2006 nastanou pouze tehdy, jestliže účastníci řízení byli řádně vyrozuměni o nařízeném ústním jednání a o tom, že námitky je možno uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak se k nim nepřihlédne.
II. Obsah námitek účastníka stavebního řízení přednesených při ústním jednání je určen obsahem ústního přednesu, nikoliv obsahem písemného záznamu v protokolu o ústním jednání podle § 18 správního řádu z roku 2004.
III. Zvuková nahrávka pořízená skrytě soukromou osobu (účastníkem řízení), zachycující výlučně průběh ústního jednání nařízeného v rámci správního řízení, je přípustným důkazním prostředkem v soudním řízení správním.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2016, čj. 46 A 20/2014-88)
Prejudikatura: č. 1906/2009 Sb. NSS, č. 2033/2010 Sb. NSS, č. 2097/2010 Sb. NSS, č. 2518/2012 Sb. NSS a č. 2665/2012 Sb. NSS; č. 98/2013 Sb. NS.
Věc: Obec Hostovlice proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti Milana M., o stavební povolení.

Dne 30.10. 2013 doručila společnost BIO Hostovlice s. r. o. obecnímu úřadu ve Žlebech (správní orgán I. stupně) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu bioplynové stanice v Hostovlicích na pozemcích p. č. st. 1/1, 13/1,14/1,14/17,14/19,14/20,16/1, a to v návaznosti na územní rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 26. 6. 2013. Dne 31. 10. 2013 vyrozuměl správní orgán I. stupně účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení stavebního řízení a dále o ústním jednání, které bylo nařízeno na 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hostovlicích. Tato listina neobsahovala poučení o tom, že účastníci řízení mohou vznést námitky proti stavebnímu záměru nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Žalobkyni bylo vyrozumění doručeno dne 31. 10. 2013. Přípisem ze dne 4. 11. 2013 požádala žalobkyně správní orgán I. stupně o zařazení mezi účastníky řízení, neboť hájí ochranu veřejných zájmů občanů obce. Téhož dne sdělil správní orgán I. stupně žalobkyni, že její žádosti vyhověl.
Z protokolu z místního šetření spojeného s ústním jednáním vyplývá, že dne 14.11.2013 v 10:00 hod. proběhlo ústní jednání, kterého se dle prezenční listiny za žalobkyni účastnili Miroslav M. a Bohumila P. V protokolu je uvedeno: „Obec Hostovlice: Požaduje uvést PD do souladu KUSK m-201554/2011 KUSK (EIA), KUSK SZ-148745/2012/KUSK/15 (závaz. stanovisko písemně nedoloženo)“. Dne 19. 11. 2013 starosta žalobkyně předložil správnímu orgánu I. stupně nesouhlasné vyjádření k projektu stavby datované dnem 13. 11. 2013. V tomto vyjádření namítal, že projekt stavby neodpovídá podmínkám stanoviska (pozn. krajského soudu: patrně Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství) čj. KUSK SZ-201554/2011/KUSK, přičemž vyjmenoval jednotlivé podmínky
Nahrávám...
Nahrávám...