dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3495/2016 Sb. NSS, Pobyt cizinců: povolení k dlouhodobému pobytu; zahájení řízení o žádosti podané nezletilou osobou

č. 3495/2016 Sb. NSS
Pobyt cizinců: povolení k dlouhodobému pobytu; zahájení řízení o žádosti podané nezletilou osobou
k § 169 odst. 14 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb.*) (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k § 44 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
V případě, že se cizinec mladší 15 let dostaví k podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky osobně (§ 169 odst. 14 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) spolu s rodinným příslušníkem zmocněným zákonnými zástupci k jeho výchově, přičemž rodiče se prokazatelně na území České republiky nenacházejí, má být řízení o této žádosti zahájeno (§ 44 odst. 1 správního řádu) z důvodu splnění podmínky osobní přítomnosti žadatele. Tento specifický případ nelze ztotožňovat s případem, kdy je žádost podána poštovní přepravou, a následkem je nezahájení správního řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2016, čj. 6 Azs 25/2016-34)
Prejudikatura: č. 2387/2011 Sb. NSS.
Věc: Xuan Q. T. P. proti Ministerstvu vnitra o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobkyně na území České republiky pobývala na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem jiné/ostatní s platností od 30. 7. 2014 do 31. 12. 2014. Od 1. 9. 2014 navštěvovala základní školu. Dne 13. 11. 2014 se žalobkyně dostavila spolu s právním zástupcem a svým dědečkem na pracoviště žalovaného v Brně za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem „ostatní“, přesněji za účelem absolvování školní docházky v České republice. Žalovanému byla doložena plná moc rodičů žalobkyně k tomu, aby dědeček nezletilé tuto vychoval a živil v České republice, a dále plná moc rodičů k tomu, aby nezletilou ve všech právních věcech zastupoval advokát Mgr. Sedlák. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu byla dne 22. 12. 2014 vrácena právnímu zástupci žalobkyně jako nepodaná, neboť podle žalovaného nebyla podána, resp. do 5 dnů potvrzena, osobně zákonným zástupcem v té době nezletilé žalobkyně, což je dle žalovaného podmínka vyplývající z § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců. Zmocněný zástupce žalobkyně dne 6. 1. 2015 úřední tiskopis žádosti zaslal zpět žalovanému, který jej opětovně dne 19. 1. 2015 zaslal zpět zmocněnému zástupci. Právní zástupce žalobkyně dne 30. 3. 2015 zaslal Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu prvního stupně. Usnesením Komise nebylo návrhu vyhověno s odůvodněním, že „[š]etřením v dostupných evidencích bylo zjištěno, že dne 22. 12. 2014 byla žádost vrácena jako nepodaná, neboť nebyla podána, respektive potvrzena osobně zákonným zástupcem v té době nezletilé žadatelky [...] Na základě shora uvedených skutečností nemohlo být řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR správním orgánem zahájeno a veškeré písemné materiály byly vráceny zpět tehdejšímu zmocněnému zástupci.
Žalobkyně se u Městského soudu v Praze žalobou domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného, kterou spatřovala v tom, že
Nahrávám...
Nahrávám...