dnes je 5.12.2023

Input:

č. 3518/2017 Sb. NSS; Pracovní právo: zákaz přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance

č. 3518/2017 Sb. NSS
Pracovní právo: zákaz přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance
k § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
§ 346b odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.
Povinnost respektovat zákaz přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance (§ 346b odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) se uplatňuje již od vzniku pracovního poměru a trvá po celou dobu jeho existence. Tuto povinnost tedy musí zaměstnavatel plnit kdykoliv během existence pracovního poměru, nutně je spjata i se vznikem, změnou či zánikem pracovního poměru. Jde tedy o povinnost, kterou má na mysli § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2016, čj. 11 Ad 24/2014-63)
Věc: Hlavní město Praha proti Státnímu úřadu inspekce práce o správní delikt přenesení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance.

Žalobce uzavřel se zaměstnancem Ondřejem K. podle § 49 zákoníku práce dohodu o rozvázání pracovního poměru založeného pracovní smlouvou ze dne 29. 6. 2009. Pracovní poměr na základě dohody skončil dne 10. 2. 2012.
Dne 7. 7. 2009 žalobce uzavřel se zaměstnancem Ondřejem K. dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Předmětem dohody byl závazek zaměstnance opatrovat svěřený majetek tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě, zničení nebo zneužití. V případě skončení pracovního poměru se zaměstnanec mj. zavázal uhradit zůstatkovou hodnotu nevratného výstrojního materiálu, který mu byl zaměstnavatelem svěřen k užívání, a zůstatkovou hodnotu vratného výstrojního materiálu, který byl zaměstnavatelem svěřen k užívání a nabyl povahy výstrojního materiálu nevratného. Zůstatková cena měla být stanovena zaměstnavatelem podle délky životnosti materiálu stanovené vnitřním předpisem zaměstnavatele a dále podle doby užívání výstrojního materiálu.
Ve sdělení, které zaměstnanec převzal dne 9. 2. 2012, zaměstnavatel konstatoval povinnost zaměstnance zaplatit za nevrácený materiál 7 112,41 Kč. Do tohoto sdělení zaměstnanec vepsal nesouhlas s požadavkem na zaplacení uvedené částky s tím, že chtěl všechny výstrojní součástky vrátit. Ve výstupním listu je uvedeno, že zaměstnanec dohodu o úhradě pohledávky odmítl sepsat.
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Praha uložil žalobci rozhodnutím ze dne 6. 6. 2014 (rozhodnutí správního orgánu I. stupně) pokutu ve výši 30 000 Kč, mj. za spáchání správního deliktu podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce, který měl spáchat tím, že při ukončení pracovního poměru zaměstnance Ondřeje K. začal po tomto zaměstnanci požadovat uhrazení tzv. nevratného výstrojního materiálu v částce 7 112,41 Kč, čímž porušil § 2 odst. 2 ve spojení s § 346b odst. 2 zákoníku práce, jelikož přenesl riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, ačkoliv závislá práce je vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele.
Žalobce podal odvolání, které žalovaný zamítl a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Následně se žalobce správní žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného. Namítal, že napadené rozhodnutí žalovaného vybočuje z ústavní
Nahrávám...
Nahrávám...